Správa CHKO Pálava >> Ochrana přírody

Ochrana přírody

Příroda je na území CHKO chráněna z několika různých hledisek. Formu ochrany lze rozdělit na územní a druhovou. 


Ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny se na území CHKO Pálava setkáváme s těmito typy územní ochrany: 

Zonace

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je chráněná krajinná oblast  rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.  
Dnes platná zonace byla schválena v roce 1999.

Maloplošná zvláště chráněná území MZCHÚ

Nejcennější části Pálavy jsou chráněny v 16 MZCHÚ. Z toho jsou 4 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 1 národní přírodní památka, 5 přírodních rezervací a 6 přírodních památek.

Památné stromy

V současné době je na území CHKO Pálava 7 stromů chráněných státem jako tzv. památné stromy. Z tohoto počtu rostou
čtyři stromy v zastavěném území města Mikulova, po jednom stromu roste v zastavěných územích Klentnice a Horních Věstonic. Jeden památný strom roste v k. ú. Dolní Věstonice.

Územní systém ekologické stability

Z hlediska územních systémů ekologické stability bylo na území CHKO vymezeno několik desítek skladebných prvků ÚSES regionální a vyšší úrovně. Nejdůležitějšími prvky jsou nadregionální biocentra Děvín a Tabulová, zahrnující velkou část nejcennějších území centrální Pálavy, a nadregionální biocentrum Milovický les s rozsáhlými porosty šípákových doubrav na spraši.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt