Správa CHKO Pálava >> Práce s veřejností a EVVO >> Strategie propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava

Strategie propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) provádí mimo jiné ve smyslu § 78, odst.5) zákona č.114 Sb. o ochraně přírody a krajiny i informační a kulturně-výchovnou činnost. V souladu s potřebami AOPK ČR a Regionálního pracoviště (RP) Jižní Morava, připravuje pro prosazování záměrů a úkolů ochrany přírody ve vymezeném území oddělení Správa CHKO Pálava Strategii propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava (dále Strategie) - koncepční materiál, který vychází ze všech doposud u AOPK ČR, resp. jejích předchůdců, zpracovaných koncepčních materiálů v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a z obdobných materiálů doposud zpracovaných pro konkrétní potřeby Správy CHKO Pálava. Strategie také vychází z aktuálních možností, personálních i ekonomických, na tomto pracovišti a ze znalosti stavu vědomostí a chování místních obyvatel a návštěvníků v území CHKO Pálava. Jako základní dokument popisující aktuální stav a situaci v CHKO Pálava je pro potřebu strategie použit plán péče o CHKO Pálava, který formuluje problematiku týkající se práce s veřejností v několika kapitolách. Strategie je vypracovávána pro různě dlouhá období několika let.

Strategie je schvalována vedoucím oddělení Správa CHKO Pálava a stává se tak závaznou pro všechny pracovníky tohoto oddělení a naplňovat by se měla především jejich koordinovanou činností a aktivitou. Strategie je vyhodnocována průběžně půlročně (k 30. 6.) a souhrnně pak za celý kalendářní rok.

Pro lepší zajištění plnění strategie je vždy na začátku kalendářního roku s ohledem na aktuální finanční možnosti a nároky zpracován Akční plán pro daný rok s výčtem upřesněných akcí a aktivit vycházejících ze Strategie. V něm jsou pro ně specifikovány organizační a finanční zodpovědnost a termíny plnění. Akční plány jsou vyhodnocovány ročně.

Strategie propagace OP na SCHKO Pálava na léta 2016-2020

Vyhodnocení strategie propagace OP na SCHKO Pálava za rok 2016

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt