Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Alej ke staletému výročí vysazena

Alej ke staletému výročí vysazena

Alej ke staletému výročí vysazena

1.11.2018

O svátečním víkendu proběhla výsadba aleje ke stoletému výročí od vzniku Československa. Patroni jednotlivých stromů spolu s dalšími dobrovolníky zasadili sto stromů.

I když počasí – zejména v sobotu, kdy byla účast nejhojnější – příliš nepřálo, akce se povedla a panovala na ní příjemná atmosféra. Těšíme se, až za pár let vysazené stromky zesílí a dorostou do plné krásy.

Proč zrovna alej?

01V letošním roce jsme oslavili významné stoleté výročí vzniku Československé republiky. Byť podobné události často bereme jako samozřejmost, před sto lety vznik československého státu v srdci Evropy rozhodně samozřejmý nebyl. Na oslavu onoho diplomatického zázraku naši předci vysadili tisíce lip a dalších stromů po celé nově vzniklé republice. Mnohé z nich přežily do dnešní doby, nesou jména zakladatelů státu a lidé k nim s pýchou a obdivem vzhlížejí. V následujících desetiletích však v nelesní krajině stromů spíše ubylo. Ovocné stromy v polích, které pomáhaly dotvářet tehdejší malebný krajinný ráz, se do dnešních dní nezachovaly takřka nikde. Podél cest a na mezích stromy často dožívají bez náhrady a nové výsadby jsou nedůsledně udržovány.

02Za sto let od vzniku republiky si naše krajina prošla výraznými změnami a ruku v ruce s nimi se změnilo i to, jak ji společnost vnímá. Zrno krajinné mozaiky se výrazně zvětšilo, což je nepříznivé jak z hlediska ekologických, tak estetických funkcí krajiny. Problematické jsou zejména velké, nijak nedělené plochy intenzivně obhospodařovaných polí. Zároveň se dnes jižní Morava potýká s dříve nevídaným suchem, proti kterému se takřka nelze bránit. Přibývá souvislých sérií extrémně horkých letních dnů, neprší buď vůbec, nebo velmi nárazově, jednolitá zemědělská krajina navíc špatně zachycuje dešťovou vodu. Vysychání krajiny mohou zmírňovat právě stromy. Vedle toho, že poskytují blahodárný stín a zvlhčují ovzduší, pomáhají totiž také doplňovat podzemní vodu, která se z krajiny vytrácí v důsledku změn vodního režimu způsobených scelováním polí, tvorbou odvodňovacích soustav a dalšími technickými zásahy. Je tedy žádoucí stromy do krajiny vracet, a zvyšovat tak rozmanitost krajinné mozaiky, omezovat erozi a zlepšovat mikroklima.

Společná práce

03Právě proto nám přijde důležité na odkaz našich předků navázat a věnovat krajině symbolických sto stromů (převážně ovocných), v této iniciativě v budoucnosti pokračovat a navracet krajině to, co jí tak chybí. Pro výsadbu jsme vybrali širokou polní cestu a pozemek katastrovaný jako travnatý pás mezi poli a vinohrady za Mikulovem ve směru na Milovice. Větší část této jednořadé aleje leží na pozemku Města Mikulova, menší část na státním pozemku, na němž hospodaří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Travnatý pás, resp. široká cesta jsou zde sice katastrované, ale ve skutečnosti byly pozemky nebo jejich části dosud užívány stejným způsobem jako přilehlé pole. Tato situace se v katastrálním území Mikulova opakuje vícekrát. Jsou zde promyšleně udělané komplexní pozemkové úpravy – systém cest, travnatých pásů a remízků, vše na pozemcích města. Většinu z těchto prvků však zatím nikdo neuvedl v život.

04Nápad výsadby této aleje se zrodil na Správě CHKO Pálava, posvětilo jej Město Mikulov, organizačních záležitostí se chopil spolek Mikulovští, zálivku bude po tři roky zajišťovat rodina Hlavenkových a o řez stromků se bude z vlastní iniciativy zdarma starat zahradní architektka Klára Sedláčková. Spolek Mikulovští zřídil bankovní účet, na nějž zasílali peníze občané a instituce, jež si jednotlivé stromky v aleji adoptovali. Prvních 25 stromků v aleji adoptovalo TIC Mikulov zastoupené paní ředitelkou Marcelou Koňákovou. Tento počet je symbolický, neboť TIC Mikulov v letošním roce slaví 25 let své existence. Správa CHKO Pálava oba pozemky zatravní a spolek Mikulovští se zavazuje, že bude o pozemky v budoucnu pečovat (sekání trávy) svépomocí, případně za pomoci opatrovatelů stromků, kteří budou mít zájem se do této práce zapojit.

Nejen ovocné stromy

05Složení aleje, které dominují hrušně a třešně, jsme obohatili o kostru tvořenou duby, jeřáby oskerušemi a Tatarovými hrušněmi a na žádost některých občanů jsme přidali hrušně polničky a do sníženiny s příhodnějším mikroklimatem lípy a jabloně.

Zejména u hrušní, jejichž pěstování má v regionu tradici, jsme dbali na výběr starých odrůd a jejich uspořádání do skupin tak, aby se vzájemně dobře opylily. Za cenné rady vděčíme místnímu znalci ovocných dřevin Vojtěchu Jedličkovi.

Financování z občanských darů má především důležitý popularizační aspekt. I proto jsme vybrali převážně ovocné stromy. Věříme totiž, že právě tyto dřeviny chybějí naší krajině nejvíce, neboť skrze jejich plody si lidé mohou snáze najít cestu ke krajině, k pochopení jejích problémů a ke stromům coby jejich spoluřešitelům. 

letacek

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt