Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Co udělala Správa CHKO Pálava v roce 2017 pro veřejnost?

Co udělala Správa CHKO Pálava v roce 2017 pro veřejnost?

Co udělala Správa CHKO Pálava v roce 2017 pro veřejnost?

16.3.2018

Správa CHKO Pálava vyhodnotila svoji aktivitu v propagaci ochrany přírody na veřejnosti v roce 2017 a došla k zajímavým číslům a údajům.

Jedním z hlavních zájmů Správy CHKO Pálava jsou dobré vztahy s veřejností a dostatečná informovanost obyvatelstva o všem, co se v naší krajině děje. Tyto skutečnosti jsou naprosto klíčové pro efektivní ochranu přírody i její propagaci – umožňují totiž pochopit nastavení priorit ochrany přírody v daném místě, její dlouhodobou koncepci, a tedy i motivaci k činnostem, které je potřeba pro dosažení vytčeného cíle provádět. Správa CHKO Pálava proto v roce 2015 zpracovala "Strategii propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava", kterou každoročně doplňuje akčním plánem. Zaměstnanci Správy se snaží pracovat s veřejností co nejvíce, a to s různými skupinami a z rozmanitých úhlů pohledu. Níže se pokusíme o stručnou rekapitulaci naší činnosti v této oblasti v loňském roce.

Velký důraz jsme kladli na terénní akce, jelikož největší hodnotu mají informace a zkušenosti předané přímo v přírodě. Proto jsme po Pálavě vedli celkem 38 exkurzí pro školy, místní obyvatele a další skupiny. Podíleli jsme se na 8 brigádách, z nichž za nejvýznamnější můžeme označit nyní již tradiční Borytobraní, vytrhávání invazní rostliny borytu barvířského na Děvíně. V loňském roce se nám za vydatné pomoci dobrovolníků z několika organizací podařilo vytrhat tuto rostlinu na ploše 7,5 ha z celkových cca 25 ha. Aktivně jsme spolupracovali s DDM Mikulov – společně jsme uspořádali venkovní znalostní soutěž pro žáky 8. tříd ze škol našeho regionu (viz Soutěž "Jak známe Svatý kopeček" již zná svého vítěze) a pětidenní Příměstský tábor Domeček v přírodě zaměřený na poznávání přírodních krás a jejich ochranu. Tábora se zúčastnilo 23 dětí ve věku 7 až 12 let. Během tábora se jim postupně věnovali 4 zaměstnanci Správy různého pracovního zaměření, takže se děti dozvěděly zajímavosti o rostlinách, ptácích, hmyzu a přírodní estetice. V průběhu roku jsme v terénu umisťovali informační tabulky vysvětlující prováděné managementové práce (vyřezávky, kosení, pastvu), aby návštěvníci měli šanci dostat odpovědi alespoň na některé své otázky přímo na daném místě.

Uspořádali jsme přednášku Dynamický Děvín. O historii a současnosti lesů na Děvíně přednášeli Radim Hédl z Botanického ústavu AVČR a Vladan Riedl, lesník Správy. Dále jsme se aktivně účastnili 10 různých seminářů a konferencí, které pořádal někdo jiný, a vystoupili jsme s 22 přednáškami.Vydali jsme nový e-Věstník, tentokrát věnovaný projektu Obnovní management území národního významu na jižní Moravě. V roce 2017 totiž byly zahájeny první práce, které jsou součástí tohoto projektu. Další činnosti na ně budou navazovat v průběhu let 2018–2023 a je potřeba, aby o nich byli místní obyvatelé informováni. Nezanedbávali jsme ani sociální sítě a internetová média: na Facebooku jsme publikovali 140 příspěvků, na našich webových stránkách přibylo 25 aktualit a průběžně jsme doplňovali rubriku Co nyní kvete?– během celé vegetační sezóny jsme do ní přidali 79 záznamů o právě kvetoucích rostlinách i s jejich fotografiemi. V roce 2017 vyšlo monotematické číslo Sborníku Regionálního muzea v Mikulově (RegioM) za rok 2016 věnované 40 letům CHKO Pálava, v němž jsme publikovali 9 z celkových 13 článků. Příspěvky se věnovaly rozmanitým tématům od historie CHKO Pálava přes zdejší zoologické zajímavosti po vliv managementu a podmínek prostředí na rostlinná společenstva lesa i bezlesí. Mediální obraz ochrany přírody na Pálavě v roce 2017 doplňovala celá řada dalších příspěvků v novinách, časopisech i regionálních zpravodajích a několik rozhlasových a televizních vystoupení. Z 15 úkolů vytyčených v akčním plánu výše uvedené strategie se podařilo zcela nebo alespoň z poloviny splnit 9 úkolů.

Na závěr se obracíme na místní obyvatele a další milovníky Pálavy s prosbou, aby se nezdráhali sdělovat nám své názory na naši činnost a zasílat podnětné připomínky, jakým způsobem bychom ji mohli zlepšit. Každá taková informace je pro nás velmi cenná.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt