Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Jarní pastva na Pálavě

Jarní pastva na Pálavě

Jarní pastva na Pálavě

20.4.2017

V letošním roce se budou moci návštěvníci Pálavy na některých lokalitách opět setkat s jarní pastvou hospodářských zvířat.

Po bezmála desetileté odmlce (od roku 2009) se ve spolupráci s Ing. Petrem Matuškou ze Silůvek podařilo zajistit návrat jarní pastvy na vrcholovou plochu Děvína (NPR Děvín-Kotel-Soutěska). Smíšené stádo asi 50 ovcí s jehňaty a několika kozami bude spásat plochu podél červené turistické trasy od znakového dubu po vyhlídku u informačního panelu č.14 naučné stezky. Celkem se jedná o 9 hektarů, které budou paseny střídavě ve třech zhruba stejně velkých elektrických ohradách asi do poloviny června 2017. Velkým oříškem na této lokalitě je malá vydatnost vodního zdroje v Soutěsce. Prosíme proto návštěvníky o respektování potřeb při zajištění stáda (doprava vody) a dodržování zákazu krmení zvířat. Také žádáme majitele psů, aby zajistili kontrolu a naprostou ukázněnost svých psů tak, aby stádo nebylo nijak rušeno.

P_20170406_1417581_pastva na Děvíne - 04/2017

Dalšími územími, kde již probíhá pastva ovcí a koz, jsou PR Liščí vrch a PP Kienberg. Zde ve spolupráci s Petrem Kosmákem z Nového Přerova (Ovčí farma Podyjí) byla zahájena ve druhé polovině dubna pastva asi osmdesátihlavého stáda na části PR Liščí vrch, odkud se stádo následně přesune na PP Kienberg. Na každé z lokalit je v plánu pást zhruba 3 hektary. Bude-li letošní sezóna příznivá, zvířata se zde popasou až do konce léta.

Na náhorní plošině NPR Tabulová bude koncem dubna zahájena pastva 4 koní ve spolupráci s panem Danielem z Perné. Obdobně jako v případě Děvína se i zde jedná o návrat pastvy po dlouhé odmlce (od roku 2006). Koně budou přepásat 2/3 rozlohy Stolové hory (4 ha) v cca půlhektarové ohradě, která bude během sezóny přesunována po vrcholové ploše. I zde žádáme návštěvníky o respektování potřeb při zajištění stáda (doprava vody) a o nekrmení zvířat. Majitele psů prosíme o kontrolu jejich mazlíčků tak, aby koně nebyli rušeni.

DSC_4697NPR Slanisko u Nesytu bude obdobně jako v minulých letech od konce dubna probíhat ve spolupráci s panem Weiserem ze Sedlece rotační pastva 8 starokladrubských kobyl ve čtyřech ohradách. Pastva koní se zde ukázala jako vhodný prostředek k obnově zasolených biotopů a k potlačování jejich zarůstání rákosinami. Plochy loňských pastvin (6 hektarů) byly rozšířeny zimním překosením rákosin ve východní části území a uvolněním lesního porostu v roce 2016. Celkem je zde nyní k dispozici zhruba 10 hektarů pastvin. Slanisko u Nesytu je díky obnovení pastvy v současné době nejreprezentativnějším slaniskem u nás.

 

Všechny výše popsané zásahy jsou prováděny v souladu s platnými plány péče o zvláště chráněná území a ve prospěch zachování biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Více o problematice zajištění péče o zvláště chráněná území naleznete v pálavském e-věstníku 03/2013

 

Ing. František Foltýn, Mgr. Helena Prokešová

 


Pastva hospodářských zvířat je významnou zemědělskou činností, která od nepaměti zajišťovala člověku obživu, a je jedním z hlavních faktorů, které spoluvytvářely současnou podobu a stav přírody a krajiny. V průběhu historických, politických a společenských změn došlo k výraznému poklesu chovu zvířat. To mělo za následek postupné zarůstání dřívějších pastvin a senosečných luk křovinami a zánik krajinné mozaiky ve prospěch velkých polí a vinic a s tím související pokles rozmanitosti (přírodní, druhové, pracovní). Tomuto trendu čelíme také na území Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Částečným řešením je návrat řízené pastvy hospodářských zvířat (ovce, kozy, koně, krávy). Řízenou ji nazýváme proto, že zásadní roli při péči o chráněná území mají (a měly) správná volba termínu, způsob pastvy (oplůtkově nebo pomocí honáckých psů) a velikost a složení stáda. Různé druhy dobytka mají rozdílné zvyklosti a jídelníček – koza je vybíravějším spásačem než kráva, kůň je živelnější než ovce apod. Obecně lze říci, že čím pestřejší je složení stáda, tím pestřejší je pastvina.

Pastvu lze částečně nahradit sečením, jsou ale místa, kde ani traktor či kosa práci nesvedou. Důvodem může být špatný přístup na lokalitu, velká svažitost, podmáčenost nebo členitost terénu. Jedná se především o zanikající pastviny, které mají svá specifika – různou úživnost půd, druhové složení rostlin, přístup k vodnímu zdroji apod.

Návrat řízené pastvy hospodářských zvířat je nezbytný pro zachování a obnovení rozmanité krajiny a pro udržení její druhové pestrosti rostlin i živočichů.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt