Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Staré duby  v NPP Rendez-vous vyžadují zásah

Staré duby  v NPP Rendez-vous vyžadují zásah

Staré duby  v NPP Rendez-vous vyžadují zásah

22.8.2017

Během posledních tří týdnů došlo ke zlomení a pádu dvou dubů a odlomení několika mohutných větví u dalších dubů v okolí hojně navštěvovaného zámečku Rendez-vous.

Jeden ze zlomených stromů se na první pohled jevil jako zcela vitální, přičemž jeho kmen byl zcela dutý. Podobného stádia dosáhly i další porosty dubů cerů v této národní přírodní památce, jejichž věk je v současné době odhadován na 170 let.

Z přírodního hlediska lze porosty na území NPP charakterizovat jako subkontinentální doubravy na kyselých píscích, kde je jednou z hlavních dřevin dub cer (Quercus cerris). Území je významnou lokalitou xylofágních druhů hmyzu čeledí tesaříkovití (Cerambicidae), kovaříkovití (Elateridae) a krascovití (Buprestidae), kteří z okolních lesů v poslední době rychle mizí. Zejména nejstarší cerové porosty představují pro tyto vzácné představitele naší fauny poslední útočiště. Životnost dubu ceru je v přírodních podmínkách Bořího lesa okolo 150 let. Pokud jsou porosty starší, začínají se rychle rozpadat. Oproti dubu zimnímu nebo letnímu je jejich stav v době odumírání výrazně horší. I na pohled vitální stromy mají duté kmeny a z ještě zelených korun se odlamují kosterní větve.

Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků bylo na společném jednání mezi LČR a AOPK ČR navrženo bezodkladné pokácení těch jedinců, kteří vykazují známky poškození a bezprostředně hrozí pádem. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinečné biotopy některých vzácných a ohrožených druhů navrhla ochrana přírody u ostatních stromů alternativu v podobě bezpečnostních ořezů a jiných sanačních opatření, která v maximální možné míře zabezpečí přežívání unikátních zástupců entomofauny. Odborný posudek zdravotního stavu stromů, který bude v nejbližší době zpracován, by měl navrhnout pro jednotlivé stromy konkrétní zásah, který zabezpečí jeho stabilitu a zároveň co nejméně ohrozí jeho vitalitu. Navrženy by měly být bezpečnostní vazby, redukce kosterních větví i redukce na torzo. Až jako poslední možnost pak pokácení celého stromu s uložením pokáceného dříví v jeho blízkosti.

Vzhledem, ke kritickému stavu některých jedinců je nutné provést některé zásahy bezprostředně. Návštěvníky prosíme, aby dbali zvýšené opatrnosti v blízkosti těchto porostů a nevstupovali do míst vymezených páskou !

 

nebezpečné stromy jsou v mapě označeny modře

rende

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt