Správa CHKO Pálava >> Charakteristika oblasti >> Lesy >> Charakteristika lesů

Charakteristika lesů

Lesní společenstva

Na území CHKO Pálava jsou vylišeny pouze první dva vegetační stupě - dubový a bukodubový. Ze souborů lesních typů (SLT) je nejvíce zastoupen SLT 1H – sprašová habrová doubrava.

Zastoupení dřevin

Současné zastoupení dřevin v CHKO Pálava je zpracováno podle LHP pro Lesní závod Židlochovice a LHO pro zařizovací obvod Břeclav s platností 2000-2009. Při zpracování rekonstrukce původní dřevinné skladby bylo použito modelové zastoupení dřevin podle OPRL. Tento model zpracovaný pro území celé PLO 35 počítá s výrazným zastoupením buku na SLT v bukodubovém lesním vegetačním stupni, které je však pro oblast CHKO Pálava v rozporu s historickými údaji o složení lesů, kde jsou doloženy jako hlavní dřeviny dub, lípa, habr a jilm.

 

Věková skladba lesa

Nevyrovnanost věkových stupňů je důsledkem převahy pasečného způsobu hospodaření v období 1930–1950 s krátkým obmýtím (30–50 let). Po roce 1950 je zřejmé výrazné snížení obnovních těžeb a převod porostů výmladkového původu výchovou (jednocením trsů) na nepravou kmenovinu. V současné době jsou takto vychovávané porosty ve stadiu tyčovin až slabých kmenovin 6 – 8 věkového stupně a zaujímají přes 69 % porostní plochy. Starší věkové stupně jsou zastoupeny pouze v lužní části CHKO (NPR Křivé jezero), kde byly porosty lesa vysokého obnovovány pasečným způsobem. V současné době již dosáhly mýtní zralosti a místy jsou ve špatném zdravotním stavu, proto se postupně mýtí a zalesňují stanovištně vhodnými dřevinami.

Faktory ovlivňující zdravotní stav lesních porostů v CHKO Pálava

Sucho

Nejvýrazněji se nízký dlouhodobý srážkový úhrn celé oblasti projevuje na mělkých a hlinitých půdách, zvláště na slunných svazích. Pokles hladiny spodní vody se projevuje i v hlinitých deluviích mělkých žlebů v oborách Bulhary a Milovice.

Hmyzí škůdci

 Dominantní postavení zaujímá obaleč dubový (Tortrix viridana), k dalším důležitým druhům patří píďalka podzimní (Operophtera brumata) a obaleč hlohový (Archips crataeganus). Z bekyňovitých motýlů vázaných na listnaté dřeviny má v našich podmínkách největší význam bekyně velkohlavá (Lymantria dispar). Poslední gradační perioda proběhla v období let 1992–1994. V současné době je její populace v latentní fázi. Výrazné ohrožení pro jírovce v parkových i liniových výsadbách včetně porostů v oborách představuje v posledních letech i klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella).

Tracheomykóza a imise

Škodlivé působení tracheomykóz se projevuje vznikem souší jednotlivě nebo hloučkovitě , hlavně u jilmu, a to i mimo lesní porosty. U dubových porostů je zhoršený zdravotní stav dříve přisuzovaný tracheomykóze spíše výsledkem působení mnoha škodlivých vlivů.

Ochmet (Loranthus europaeus)

Vyskytuje se v porostních stěnách a na dubových výstavcích. Některé porosty na vysýchavých stanovištích jsou napadeny velmi silně a vyžadují obnovu.

Zvěř

Loupání: v minulosti byly v některých částech obor poškozovány hlavně mladší porosty lípy a jasanu loupáním kořenových náběhů a kmenů. K velmi výraznému omezení škod došlo začátkem devadesátých let minulého století po razantním snížení stavů zvěře v oborách. Pro snížení tohoto rizika jsou do nově zakládaných lesních porostů vysazovány také jehličnany, které jsou pro zvěř atraktivní a v kombinaci s vyšším zastoupením lípy postačí nárokům zvěře. Při výchovných zásazích jsou pak poškozené jehličnany z porostů odstraňovány, aby negativně neovlivňovaly druhovou skladbu lesa.

Okus: Možné škody působené okusem na zakládaných porostech jsou v současnosti řešeny systémem obnovních bloků. Jedná se o oplocené ucelené části o výměře 20-40 ha, které  jsou obnovovány v horizontu 15-20 let a do kterých nemá zvěř 
po celou dobu obnovy přístup. Dochází tak k obnově celých oddělení lesa. K odplocení dochází až v době, kdy tyto porosty již nejsou zvěří ohroženy. Individuální výsadby v alejích apod. jsou potom chráněny pevnými dřevěnými oplůtky.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt