Paleontologie

2007-09-16_22V chráněné krajinné oblasti Pálava se nacházejí světově proslulé paleontologické lokality neogenních měkkýšů (Mušlov a Kienberg).

V prostoru bývalé cihelny na východním okraji Dolních Věstonic (NPP Kalendář věků) vystupují spraše dvou nejmladších glaciálů včetně půd posledního a předposledního interglaciálu a několika slabších teplých výkyvů, tzv. interstadiálů. Starší interglaciál chová četné pecky teplomilného břestovce (Celtis sp.). Odkryté souvrství posledního glaciálu ve stěně cihelny zahrnuje půdy tří interstadiálů a posledního interglaciálu na bázi a vystupují v něm dva horizonty s mladopaleolitickými nálezy. Jde o prvořadý opěrný profil mladého pleistocénu mezinárodního významu.

Mocné výplně krasových rozsedlin na Turoldu poskytly nálezy nejméně ze dvou interglaciálů středního pleistocénu. Na svazích v trati Nad cihelnou jihovýchodně od Dolních Věstonic byly odkryty sedimenty z různých fází pleistocénu s fosilními rendzinami a čočkami pěnovců.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt