Rybníky

V nejjižnější části CHKO Pálava, na hranici s Rakouskem, leží dva menší rybníky – Nový rybník (31 ha) a Šibeník (23 ha). 
Na obou je výrazně vyvinut rákosinový lem, který na Novém rybníce přes rozvolněné pobřežní křoviny postupně přechází 
do zemědělské krajiny. Jižně od Nového rybníka se nacházejí menší podmáčené loučky a zamokřené vrbiny.

Obě lokality představují význačná hnízdiště ptactva: z druhů zvláště chráněných zde pravidelně hnízdí chřástal vodní (Rallus aquaticus), konipas luční (Motacilla flava), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), kopřivka obecná (Anas strepera), moták pochop (Circus aeruginosus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a potápka roháč (Podiceps cristatus), v přilehlých porostech navíc žluva hajní (Oriolus oriolus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Prokázáno bylo i hnízdění vzácného chřástala malého (Porzana parva). Pravidelně se zde rozmnožuje několik druhů obojživelníků, včetně rosničky zelené (Hyla arborea).

Nad osadou Mušlov se nacházejí další dva menší rybníky - Horní mušlovský a Dolní mušlovský.

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt