Správa CHKO Pálava >> Charakteristika oblasti >> Zoologie >> Skály, lomy a jeskyně

Skály, lomy a jeskyně

Skalní stěny a opuštěné lomy představují svérázný typ biotopů, který je mozaikovitě rozšířen v bradlovém pásmu, jež probíhá severojižním směrem. Vzhledem k čistotě pálavských vápenců zde dříve existovala řada lomů, které po opuštění představují biotopy velmi podobné svým charakterem přírodním skalním útvarům. Na skalách a v lomech hnízdí mnohé druhy ptáků, kteří v jiných oblastech České republiky hnízdí především v lidských sídlech. Jsou to např. rehek domácí (Phoenicurus ochruros), rorýs obecný (Apus apus), konipas bílý (Motacilla alba) a poštolka obecná (Falco tinnunculus). V lomech a na skalních stěnách Pavlovských vrchů pravidelně hnízdí až 5 párů výra velkého (Bubo bubo).Celoevropský úbytek skalníka pestrého (Monticola saxatilis) se projevil i na Pálavě – poslední hnízdění v této oblasti bylo zaznamenáno v roce 1978. Význačným jevem je zimování vzácného zedníčka skalního (Tichodroma muraria), který se zde víceméně pravidelně vyskytuje jako na své jediné lokalitě v českých zemích. Ve stěnách Soutěsky byla objevena letní samčí kolonie vzácného netopýra pestrého (Vespertilio murinus). Na skalách se vyskytuje drobnička žebernatá (Truncatellina costulata), která patří ke kriticky ohroženým měkkýšům.
Jeskyně Na Turoldu představuje jedno z nejvýznačnějších českých zimovišť netopýrů. Především počty kriticky ohroženého vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) zde dosahují vysokých hodnot. Dalšími pravidelně (i když jednotlivě) zimujícími druhy jsou netopýr velký (Myotis myotis), netopýr brvitý (Myotis emarginatus) a netopýr řasnatý (Myotis nattereri). Posledně jmenovaný je velmi hojný především během podzimních přeletů.

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt