Správa CHKO Pálava >> Charakteristika oblasti >> Zoologie >> Stepi a krasové lesostepi

Stepi a krasové lesostepi

Skalní stepi a krasové lesostepi představují typický biotop Pavlovských vrchů s mnoha charakteristickými zástupci fauny. Z druhů kriticky ohrožených se zde pravidelně vyskytuje jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), střevlík Carabus hungaricus nebo krasec Ptosima undecimmaculata. V posledních letech byla znovu nalezena památná kobylka sága (Saga pedo). Mezi význačné druhy pálavské arachnofauny se řadí slíďáci Alopecosa cursor i Alopecosa sulzeri, stepník rudý (Eresus kollari) a v nedávné době nově objevené druhy, stepník moravský (Eresus moravicus) a stepník pálavský (Eresus hermani).

Skalní a drnové stepi jsou často nápadné masovým výskytem sarančí a kobylek, z nichž nejhojnější je saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens), častá je i červenokřídlá saranče vlašská (Calliptamus italicus). Hojně se ve stepních a lesostepních biotopech vyskytují oba všeobecně známé druhy otakárků, a to otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), a někteří nápadní zástupci řádu blanokřídlých, jakými jsou mohutná drvodělka fialová (Xylocopa violacea) a žahalka žlutá (Scolia hirta). Z dalších ohrožených druhů hmyzu lze vzácně spatřit např. ploskoroha pestrého (Libelloides macaronius).
Z obratlovců lze na stepních a lesostepních krasových stanovištích pravidelně zahlédnout ještěrku zelenou (Lacerta viridis), na stejných místech žije i užovka hladká (Coronella austriaca). Lesostepní křoviny jsou bohatě osídleny ptactvem. K typickým zdejším druhům se řadí pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a kriticky ohrožený strnad luční (Miliaria calandra). Na stepích hledá potravu také dudek chocholatý (Upupa epops).

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt