Správa CHKO Pálava >> Charakteristika oblasti >> Zoologie >> Teplomilné doubravy

Teplomilné doubravy

Dřínové i sprašové doubravy a dubohabřiny se z podstatné části nachází v Milovickém lese 
v oborách Lesního závodu Židlochovice. Přítomnost velkého množství zvěře v oborách se přirozeně odráží i na stavu vegetace a lesních porostů (na mnoha místech došlo k degradaci bylinného i keřového patra, v místech, kde se zvěř zdržuje působí problémy také velké množství dusíku, pocházejícího z trusu a moči zvěře). Nicméně existence obor má i své kladné stránky – lesní hospodaření v oborách se poněkud liší od hospodaření v obyčejných lesních porostech.

Lesy v oborách jsou řidší a světlejší, v porostech se cíleně vytváří drobné světlinky pro zvěř – tohle všechno vyhovuje celé řadě druhů hmyzu vázaného svým vývojem na živé či mrtvé dřevo, např. tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), roháč obecný (Lucanus cervus), řada krasců (Buprestidae). Také stálý přísun trusu láká mnoho dnes už vzácných druhů koprofágního hmyzu, z nich je možné jmenovat např. chrobáka vrubounovitého (Sisyphus schaefferi) či chrobáka pečlivého (Copris lunaris), kteří v Milovické a Bulharské oboře dosahují nejvyšších počtů v rámci celé ČR. Hojné jsou v Milovickém lese i oba druhy krajníků – krajník hnědý (Calosoma inquisitor) a kovově zelený krajník pižmový (Calosoma sycophanta). Mezi typické hnízdící ptáky této oblasti patří lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), žluva hajní (Oriolus oriolus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a strakapoud prostřední (Dendrocopus medius). Rovněž se zde ustálila neobyčejně silná populace některých dravých ptáků, v prvé řadě káně lesní (Buteo buteo), jestřába lesního (Accipiter gentilis) a včelojeda lesního (Pernis apivorus). 

 

 
Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt