Správa CHKO Pálava >> Charakteristika oblasti >> Zoologie >> Zemědělská krajina

Zemědělská krajina

Na těchto antropogenních biotopech se vyskytuje mnohem méně druhů než na přirozenějších stanovištích. Tyto druhy ovšem často vytvářejí velmi početné populace. Řada lokalit je charakteristická především výskytem stepních živočichů (např. některých pavouků a brouků). V souvislosti s přechodem na integrovanou ochranu vinic se na těchto lidskou činností intenzivně ovlivněných lokalitách objevují znovu druhy stepních biotopů.

V polích lze znovu zaslechnout nezaměnitelné volání křepelky polní (Coturnix coturnix) a zvyšují se rovněž stavy koroptví (Perdix perdix). Pravidelně v zemědělsky využívané krajině hnízdí skřivan polní (Alauda arvensis) či stále vzácnější křeček polní (Cricetus cricetus). Ve vinicích lze často nalézt hnízda hrdličky divoké (Streptopelia turtur), konopky obecné (Carduelis cannabina), ale vyskytne se i bělořit šedý (Oenanthe oenanthe). Na okrajích polí lze pravidelně pozorovat bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) a kriticky ohroženého strnada lučního (Miliaria calandra). V sadech hnízdí pěnice vlašská a ťuhýk obecný, často můžeme spatřit i největšího evropského motýla – martináče hrušňového (Saturnia pyri) – jehož housenky nejčastěji požírají listy meruněk. Na písčitých polních cestách lze občas zastihnout svižníka polního (Cicindela campestris).

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt