Bibliografie

Publikace týkající se území CHKO Pálava a Biosférické rezervace Dolní Morava

 • BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ E. 1995: Fytocenologická a synekologická charakteristika lanžhotských luk. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, suppl. 1995/l: 23–27.
 • BÍNOVÁ L., BUČEK A., HUDEC K., KUNDRATA M., LACINA J., LOW J., MATUŠKA J. & ŠEBELA M. 1992: Trilateral national park Danube-­Morava-Dyje floodplains. Moravian part of trilateral park. Project of WWF International No. 3921. Veronica, Brno, 41 pp.
 • Bryja V., Svatoň J., Chytil J:, Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Erhart J. & Fenclová I. 2005: Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sc. biologicae (Brno), 90: 13-184.
 • BUČEK A., FLOROVÁ K., KUNDRATA M., MUSIL L. & UNGERMANN J. 1997: Strategy of sustainable development in the Biosphere Reserve Pálava. Programme GEF – Biodiversity Protection in the Czech Republic (Final report). Veronica, Brno.
 • CULEK M. 1996: Biogeografické členění České republiky [Biogeographic regions of the Czech Republic]. Enigma, Praha.
 • Čmelík P., Chytil J., Šimeček K. 1999: Vliv rozsáhlých povodní na výskyt vodních ptáků v nivě řeky Moravy. Sylvia, 35: 19 – 29.
 • DANIHELKA J., GRULICH V., ŠUMBEROVÁ K., ŘEPKA R., HUSÁK S. & ČÁP J. 1995: O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. [Über die Verbreitung einiger Gefasipflanzen im südlichsten Mähren]. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, suppl. 1995/1: 29–102. (In Czech, Germ. summ.).
 • DANIHELKA J., HANUŠOVÁ M. 1995: Poznámky k současnému stavu slanomilné flory a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce [Bemerkungen zum gegenwartigen Zustand der halophilen Flora und Vegetation am Teich Nesyt bei Sedlec (Südmahren)]. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, suppl. 1995/1: 135–146. (In Czech, Germ. summ.).
 • DANIHELKA J., ŠUMBEROVÁ K. 2004: O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II. Příroda, Praha, 21: 17-192.
 • DEMEK J. & MACKA M. (eds.), 1970: Pavlovské vrchy a jejich okolí. [Pavlovske vrchy Hills and their surrounding]. Studia geogr. Brno, 11: 1–195. (In Czech).
 • Fojtová H., Chytil J. 2001: Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds.): Management of floodplain forests in Southern Moravia. Proc. Int. Conf., Židlochovice, Czech Republic, May 13–16, 2000. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, pp. 217-224.
 • GAISLER J. & CHYTIL J. 2002: Mark-recapture results and changes in bat abundance at the cave of Na Turoldu, Czech Republic. Folia Zool. Brno 51: 1-10.
 • GAISLER J., CHYTIL J. & VLAŠÍN M. 1990: The bats of S-Moravian lowlands (Czechoslovakia) over thirty years. acta Sc. Nat. Brno 24(9): 1–50.
 • GAISLER J. & NESVADBOVÁ J. 1994: Diversität von Kleinsäugern (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in einem UNESCO-Bioreservat. Zeitschr. Saugetierk., Sonderheft 59: 13–14.
 • GAISLER J., ZUKAL J., NESVADBOVÁ J., CHYTIL J. & OBUCH J. 1996: Species diversity and relative abundance of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Acta Soc. Zool. Bohem., 60: 13-23.
 • GRULICH V. 1995a: Přírodní poměry nejjižnější Moravy a Záhorské nížiny [Naturverhaltnisse des süudlichsten Mahrens und der Tiefebene Zahorska nizina]. Zpr. Čes. Bot. Spole4., Praha, 30, suppl. 1995/I: 3–17. (ln Czech, Germ. summ.).
 • GRULICH V. 1995b: Historie floristického výzkumu nejjižnější Moravy [Geschichte der floristischen Untersuchungen im südlichsten Mähren]. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, suppl. 1995/1: 19–22. (In Czech, Germ. summ.).
 • HACHLER E. 1971: Bibliografie k avifauně Lednických rybníků [The bibliography of avifauna of Lednice fishponds]. Čs. ochrana přírody 12: 227-242 (in Czech).
 • HORÁK J. 1969: Waldtypen der Pavlovské kopce (Pollauer Berge). Acta Sc. Nat. Brno, 3 (7): 1–40.
 • Hrib M., Kordiovský E. (eds.) 2004: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav,
 • CHYTIL J. 1994: Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na území rozšiřované CHKO Pálava [Protected species of animals in the region proposed to be added to the PLA and Biosphere Reserve Pálava]. Ochrana přírody, 49: 291–296. (In Czech, Engl. summ.).
 • Chytil J. 1996: Strašník dalmatský znovuobjeven na Pálavě. Veronica 10(3):39
 • Chytil J. 1996: "Hlubinné žížaly" na Pálavě. Veronica 10(3):40
 • Chytil J. 1998: Pálava Protected Landscape Area: Sustainable Viticulture – a direct step towards direct marketing. In: Specht R., Maitz J. (eds.): Direct marketing of local products. Proc. of Europarc Federation Workshop, Vysoké Tatry National Park, Slovakia, 1 – 5 July 1998, pp. 31 – 33.
 • Chytil J. 2000: Revitalizace a management v NPR Křivé jezero (CHKO Pálava). In: Kovařík P., Machar I. (eds.): Mokřady 2000. Sborn. konf. 13.-15. 9. 2000, Olomouc. Správa CHKO ČR a Český ramsarský výbor, Invence Olomouc, pp. 18-21.
 • Chytil J. & Fojtová H. 2004: Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese. In: Hrib M., Kordiovský E. (eds.) 2004: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, str. 317-326.
 • Chytil J., Gaisler J. 2001: Netopýři zimující v jeskyni Na Turoldu u Mikulova. Vespertilio 5: 147-148.
 • Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J., Pellantová J. (eds.) 1999: Mokřady České republiky – přehled vodních a mokřadních lokalit ČR. – Český ramsarský výbor, Mikulov, 327 pp.
 • CHYTRÝ M. & DANIHELKA J. 1993: Long-term changes in the field layer of oak and oak-hornbeam forests under the impact of deer and mouflon. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 28: 225–245.
 • JATIOVÁ M. & LAPÁČEK V. 1978: Chraněná krajinná oblast Palava [The Palava Protected Landscape Area]. Živa, 78:15–16. (In Czech).
 • KULHAVÝ J., HRIB M. & KLIMO E. (eds.) 2000: Management of floodplain forests in southern Moravia. Proceedings of the International Conference, 13–16 May 2000, Židlochovice. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno.
 • LUSK S. & HOLČÍK J. 1998: Význam bezbariérového spojení říčního systému Moravy a Dyje na území České republiky s Dunajem [The importance of unhindered connection of the Morava and Dyje river systems in the territory of the Czech Republic with the Danube]. Biodiverzita ichtyofauny ČR (II): 69–83
 • MÁLKOVÁ P. & LACINA D. 2001: Významná ptačí území v České republice. Česká společnost ornitologická, Praha, 144 pp.
 • MATUŠKA J. 1991: CHKO Pálava – současná situace a výhled po 15 letech od vyhlášení ochrany [Palava P.L.A. – present state and a chance after 15 years since protection proclamation]. Památky a příroda, 16: 417–420. (In Czech).
 • MATUŠKA J. 1994: Pálava Biosphere Reserve. In: JENÍK J. & PRICE M.F.: Biosphere Reserves on the Crossroads of Central Europe. Czech Republic – Slovak Republic. Czech National Committee for UNESCO's MaB. Empora Publ. House, Prague, pp. 81–96.
 • MIKÁTOVÁ B., PELLANTOVÁ J. & VLAŠÍN M. 1989: Amphibia and Reptilia in South Moravian region. Acta Mus. nat. Pragae, (B) 45: 121–180.
 • MIKLÍN J. 2008:  Atlas CHKO Pálava. Ostrava : Katedra fyzické geografie a geoekologie. 56 s.
 • MIKLÍN, ČÍŽEK, KMET 2010: Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. In Bryja & Zasadil eds. (2010): Zoologické dny Praha 2010 : Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno. s. 151-152. ISBN 978-80-87189-07-8
 • MIKLÍN J. & SMOLKOVÁ V. 2011: Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech republic) in 1841-2006. Moravian Geographical Reports, 19(3): 15-28.
 • MIKLÍN J. 2012:  Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích – Regiom, Mikulov, [2012]: 4–9.
 • MIKLÍN J. 2012: Atlas of Pálava Protected Area. Journal of Maps, 8(4): 492-498.
 • MIKLÍN J. & HRADECKÝ J. 2016: Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps, 12(4): 630-638.
 • MIKLÍN J. & HRADECKÝ J. 2016: Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Geografie, 121(3).
 • MIKLÍN J.& ČÍŽEK L. 2014: Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, 22(1): 35-41.
 • MIKLÍN J. & HRADECKÝ J. 2016: Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps, 12(4): 630-638.
 • MIKLÍN J. & HRADECKÝ J. 2016: Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Geografie, 121(3).
 • Miklín, J., Hauck, D., Konvička, O. & Čížek, L. (2017): Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 13(2): 291-299. doi:10.1080/17445647.2017.1300785
 • Miklín, J., Sebek, P., Hauck, D., Konvicka, O. & Cizek, L. (2018): Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles. Diversity and Distributions, 24(2): 208–218. doi:10.1111/ddi.1267
 • OMELKOVÁ M., CHYTIL J.., SCHLAGHAMERSKÝ J. 2005: Výskyt vzácného mravence lužního v NPR Křivé jezero. Živa 53(2): 76-77.
 • OPRAVILOVÁ V., VAŇHARA J. &  SUKOP I. (eds.) 1999: Aquatic Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 101: 1–279.
 • PÁNEK T., MIKLÍN J. & KIRCHNER K. 2016: Limestone Klippen of the Pavlov Hills. – T. PÁNEK & J. HRADECKÝ (eds): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Springer [2016]: 373-384.
 • PAVLÍK S., HRABAL A., JAKUBEC B. & JANDA M. 1983: Vodohospodářská výstavba jižní Moravy [Water Management Development in South Moravia]. St. zem. nakl., Praha, 156 pp. (In Czech, Russ., Engl. & Germ. summ).
 • PELIKÁN J. 1975: Mammals of Nesyt fishpond, their ecology and production. Acta Sc. Nat. Brno, 9(12): 1–45.
 • PENKA M., VYSKOT M., KLIMO E. & VAŠÍČEK F. (eds.): Floodplain Forest Ecosystem. I. Before water management measures. Elsevier – Academia, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo-Prague.
 • PENKA M., VYSKOT M., KLIMO E. & VAŠÍČEK F. (eds.): Floodplain Forest Ecosystem. II. After water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo-Prague, Academia, Praha.
 • PODHAJSKÁ Z. 1998: Important Plant Areas of the Czech Republic. In: SYNGE H. & AKEROYD J. (eds.): Planta Europa. Proceedings of the second European Conference on the Conservation of wild Plants, 9–14 June 1998, Uppsala, Sweden, pp. 98–102.
 • ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. (eds.) 1995–1996: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I–III.  Folia Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 92: 1–208, 93: 209–408, 94: 409–630.
 • ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J., 1998–1999: Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I,II.  Folia Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 99: 1–219, 100: 221–458.
 • Řehák Z., Gaisler J. & Chytil J. (eds.) 2002: Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 106 (2002): 1-162.
 • Řehák Z., Chytil J., Bartonička T. & Gaisler J. 2003: Výskyt drobných savců na území Biosférické rezervace Dolní Morava (rozšířená Biosférická rezervace Pálava). Část II. Netopýři – Microchiroptera. Lynx (Praha), n.s., 34: 181-203.
 • ŠEBELA M. 1980: Population densities and poduction of small mammals (Insectivora, Rodentia) in forest systems in the surroundings of the Nové Mlýny Reservoir. Acta Mus. Moraviae, Sc. Nat. 65: 199–210.
 • ŠEFFER J. & STANOVÁ V. (eds.) 1999: Morava river floodplain meadows – importance, restoration and management. DAPHNE – Centre for Applied Ecology, Bratislava, 187 pp.
 • VAŠÁTKO J. 1979: Geobiocenozy Pavlovských vrchů a okolí [Geobiozonosen von Pavlovske vrchy (Pollauer Berge) und deren Umgebung]. Studie ČSAV, 1979 (10): 1–96. (In Czech, Germ. summ.).
 • VICHEREK J. & al. 2000: Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje [Flora and vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers]. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 362 pp.
 • VLAŠÍN M. &. ELEDER P. 1991: Rozšíření ochranářsky důležitých savců v Jihomoravském kraji (I. část)  [The distribution of important species of mammals from the point of view of preservation in the South Moravian region (Part I)]. Vlast. Sbor. Vysočiny, odd. věd přír., Jihlava, 10: 209–227. (In Czech, Engl. summ.).
 • VLAŠÍN M., ELEDER P. & NEČASOVÁ I. 1993: Rozšíření ochranářsky důležitých savců v Jihomoravském kraji (II. část) [The distribution of important species of mammals from the point of view of preservation in the South Moravian region (Part II)]. Vlast. Sbor. Vysočiny, odd. věd přír., Jihlava, 11: 273–295. (In Czech, Engl. summ.).
 • ZUNA-KRATKY T., KALIVODOVÁ W., Kürthy A., Horal D. & HorÁk P. 2000: Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum.  Distelverein, Deutsch-Vagram, 285 pp.

Publikace týkající se ornitologie na území CHKO Pálava a Biosférické rezervace Dolní Morava

 • BALÁT F. 1949: Křivozobci opační (Recurvirostra avosetta L.) hnízdili  na lednickém Nesytu [The Avocet nested on Nesyt fishpond]. Čs. ornitholog 16(2): 9–11. (in Czech, English summary)
 • BALÁT F. 1953: Ornitologická pozorování z jižní Moravy v roce 1952 [Ornithological records from South Moravia in 1952]. Sylvia 14: 101–105. (in Czech)
 • BALÁT F. 1966: Brutbionomie der Kolbenente, Netta rufina (Pallas), auf den Teichen bei Lednice (Südmähren). Zool. listy 15(3): 235–248.
 • BALÁT F. 1967: Zur Brutbionomie der Stockenete, Anas platyrhynchos L., auf dem Zámecký-Teich bei Lednice (Südmähren, Tschechoslowakei). Zool. listy 16(3): 269–278.
 • BALÁT F. 1969: Vyhnízdění racka černohlavého (Larus melanocephalus) v Československu [Mediterranean Gull has nested in Czechoslovakia]. Živa 17(3): 11–12. (in Czech)
 • BALÁT F. & FOLK Č. 1957: Rozšiřování strakapúda jižního balkánského (Dendrocopus syriacus balcanicus) na Moravě a na Slovensku [Dispersal of Syrian Woodpecker in Moravia and Slovakia]. Vlast. Sb. Vysočiny 1: 111–126. (in Czech).
 • BALÁT F. & FOLK Č. 1968: Das Nisten und die Populationsdynamik der Schnatterente, Anas strepera, in der Tschechoslowakei. Zool. listy 17(4): 327–340.
 • BALÁT F. & KUX Z. 1946: Volavka bílá (Egretta alba) na jižní Moravě [Great White Egret in South Moravia]. Sylvia 8(3–4): 93–94. (in Czech, English summary)
 • BALTUS J. 1975: Hromadné hynutí ptactva ve státní přírodní rezervaci Lednické rybníky [Mass mortality of birds in the Lednice fishponds State Nature Reserve]. Ochrana přírody 30(8–9): 286. (in Czech)
 • BEJČEK V., ŠŤASTNÝ K. & HUDEC K. 1995: Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice 1982–1985. [The Atlas of wintering birds in the Czech Republic 1982–1985]. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, 270 pp. (In Czech, English summary)
 • BĚLKA T. 1996: Zimování bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata) v České republice [Wintering of Stonechat (Saxicola torquata) in the Czech Republic]. Zprávy ČSO 43: 44–45. (in Czech, English summary)
 • BIRDLIFE INTERNATIONAL 2000: Threatened birds of the world. Lynx Edicions, Barcelona, BirdLife International, Cambridge, 852 pp.
 • BUREŠ S. & MATON K. 1984–1985: Ptačí složka segmentu skupiny geobiocénů Ulmi-Fraxineta populi v navrhované CHKO Pomoraví [The bird community of the ecosystem Ulmi-Fraxineta populi in the proposed protected region Pomoraví]. Sylvia 13/14: 37-46. (in Czech, English summary)
 • ČADIL F. 1901: Úlovky v lužinách břeclavských [Hunting records from Břeclav lowlands]. Lovecký obzor, 5: 153 (in Czech)
 • ČADIL F. 1911: „Kačenárna“ u Lanštorfa na Moravě [“Duck-farm” near Lanštorf, Moravia]. Lovecký obzor, 14: 46–47. (in Czech)
 • ČAPEK M. 1998: Hnízdní společenstva ptáků dvou lokalit v oblasti Pálavy [Breeding bird communities in two localities of the Pálava hills, Czech Republic]. Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 11: 10–12. (in Czech, English summary)
 • ČAPEK V. 1885:  Einige Notizen aus Mähren. Mitteil. orn. Vereines Wien 9: 199–201.
 • ČAPEK V. 1925: Na rybnících lednických v půli února  [Lednice fishponds in mid-February]. Příroda 18: 169–170. (in Czech)
 • ČAPEK V. 1940: Ornitologická pozorování z jižní Moravy [Ornithological records from S Moravia]. Ornitholog 7(4): 33–36. (in Czech)
 • ČAPEK V. & HACHLER E. 1948: Ornitologická pozorování z jižní Moravy [Ornithological records from S Moravia]. Čs. ornitholog 15(5): 46–48. (in Czech)
 • ČERNÝ W. 1946: Invase ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes (L.) do našich zemí v roce 1944 [The invasion of Nutcrackers into our country in 1944]. Sylvia 8: 13–18 (in Czech, Russian/French summary)
 • ČERNÝ W., FOLK Č. & KONOPKA J. 1959: Hnízdění pisily čáponohé (Himantopus himantopus) v Československu [The breeding of Black-winged Stilt in Czechoslovakia]. Sylvia 16: 149–160. (in Czech, German summary)
 • CHYTIL J. 1990: Botulismus na jižní Moravě [Botulism in S Moravia]. In: Ptáci v kulturní krajině. Sborn. předn. II. Jihočes. orn. konf., České Budějovice, pp. 233–243. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. 1993:  Navrhovaný mokřad mezinárodního významu „Mokřady dolního toku Dyje“ a jeho význam pro ochranu ptáků [Ramsar site candidate “Wetlands of lower Dyje river” and its importance for the protection of birds]. Zprávy MOS, 51: 35–49. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. 1993: Neobvyklé nocování straky obecné (Pica pica) [Unusual roosting of Magpies]. Zprávy jihomor. mapovatelů ptáků 2: 57. (in Czech)
 • CHYTIL J. 1994: Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů na území rozšiřované CHKO Pálava [Protected species of animals in the region proposed to be added to the PLA and Biosphere reserve Pálava]. Ochrana přírody 49(10): 291–296. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. 1994: 4. zpráva Faunistické komise ČSO [The 4th report from the Czech Rarities Committee]. Zprávy ČSO 38: 46–47. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. 1995: 5. zpráva České faunistické komise ČSO [The 5th report from the Czech Rarities Committee]. Zprávy ČSO 41: 17–20. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. 1995: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1994 [Mist-netting of bird on Nesyt fishpond in 1994]. Zprávy ČSO 40: 33–35. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. 1996: Výskyt rákosníka tamaryškového (Lusciniola melanopogon) v České republice [The occurence of Moustached Warbler in the Czech Republic]. Sylvia 32: 66–70. (In Czech, English summary)
 • CHYTIL J. 1997: Zpráva Faunistické komise ČSO za období 1995–1996 [The report of the Czech Rarities Committee for the period 1995–1996]. Zprávy ČSO 45: 18–21. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. 1999: Existuje fenomen tahu ptáků „Moravská brána“? [Does the phenomenon “Moravian gate flyway” exist?]. Sylvia, 35: 31–35. (in Czech, English summary)
 • Chytil J. 2003: Zimování zedníčka skalního (Tichodroma muraria) na Pavlovských vrších. Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 21:91 – 98.
 • Chytil J. 2004: První výskyt vlaštovky pohorské (Hirundo rupestris) v České republice. Sylvia 40: 139-142.
 • CHYTIL J. & ANTONÍNOVÁ V. 2000: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1999 [Mist-netting of bird on Nesyt fishpond in 1999]. Zprávy ČSO 50: 10–12. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. & MACHÁČEK P. 2000: Vývoj hnízdních populací rackovitých (Laridae) a rybákovitých (Sternidae) na nejjižnější Moravě [Development in breeding population size of gulls and terns in the southernmost Moravia]. Sylvia 36: 113–126. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. & PELLANTOVÁ J. 2000: Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v letech 1978–1984 [Mist-netting of birds on the Nesyt fishpond in the period 1978–1984]. Sylvia 36: 106–112. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J. & VAVŘÍK M. 1999: Zpráva Faunistické komise ČSO za období 1997–1998 [Report of the Czech Rarities Committee on the period 1997–1998]. Zprávy ČSO 49: 3–10. (in Czech, English summary)
 • CHYTIL J., PIRO Z. & MACHÁČEK P. 1991: Hnízdil v Československu rybák černozobý, Gelochelidon nilotica? [Has Gull-billed Tern, Gelochelidon nilotica, nested in Czechoslovakia?]. Sylvia 28: 132–134. (in Czech, English summary)
 • CHYTRÝ M., KUČERA T. & KOČÍ M. (eds.) 2001: Katalog biotopů České republiky [Habitat catalogue of the Czech Republic]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 307 pp. (in Czech, English summary)
 • ČMELÍK P., CHYTIL J. & ŠIMEČEK K. 1999: Vliv rozsáhlých povodní na výskyt vodních ptáků v nivě řeky Moravy [The influence of large-scale floods on the occurence of waterfowl in the Morava river alluvium]. Sylvia 35: 19–29. (in Czech, English summary)
 • ČMELÍK P. & ŠIMEČEK K. 1998: Vodní ptáci v nivě řeky Moravy po povodni v červenci 1997 [Water birds in the Morava river floodplain (South Moravia) after the flood in July 1997]. Zpravodaj Jihomor. pob. CSO 12: 6–25. (in Czech, English summary).
 • CRAIG M. & HORAL D. 2000: Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) po letech na jižní Moravě? [Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmeus) again in South Moravia after many years?]. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO, 15: 48–50. (in Czech, English summary)
 • DICK G., HUDEC K. & MACHÁČEK P. 1984: Sommerlicher Zwischenzug der Grauganse (Anser anser) des Neusidlersee – Gebietes nach Südmähren. Die Vogelwarte 32: 251–259.
 • DOSTÁL J. 1906: Ptactvo okolí Lanštorfského [The birds of Ladná surroundings]. Čas. Mor. Mus. 6, F – Zprávy Kom. pro přír. prozk. Moravy, odd. zool., 4: 1–13. (in Czech, German summary)
 • DOSTÁL J. 1907: Die Edelfalken (Falconinae) in Südmähren. Orn. Jahrbuch 18: 217–221.
 • DOUPAL L. & HAJNÝ L. 1988: Pozorování keptušky stepní (Chettusia gregaria Pall.) na lednických rybnících [The occurrence of Sociable Plover on Lednice fishponds]. Zprávy MOS 46: 122–123. (in Czech, English summary)
 • ELSNER V. 1948: Vzácní hosté v zimě 1946/47 [Rare winter visitors, 1946/47]. Čs. ornitholog 15: 33–34. (in Czech)
 • FIALA V. 1982: Die Bestände der Wasservögel in der ČSSR. Acta Sc. Nat. Brno, 17(7): 1–49.
 • GLÍŽ J. 1937: Lednická kolonie bukačů nočních (Nycticorax nycticorax L.) a volavek popelavých (Ardea cinerea cinerea L.) [Lednice breeding colony of Night Herons (Nycticorax nycticorax L) and Grey Herons (Ardea cinerea cinerea L)]. Čs. ornitholog, 4(3): 41–42. (in Czech)
 • GLÍŽ J. 1938: Ornitologická pozorování z lednických rybníků (jižní Morava) v roce 1937  [Ornithological records from Lednice fishponds (South Moravia) in 1937] . Čs. ornitholog 5: 21–24. (in Czech)
 • GLÍŽ J. 1939: Kormorán obecný středoevropský /Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw)/ na Lednických rybnících [Cormorant on Lednice fishponds]. Čs. ornitholog 6(1–2): 25–26 (in Czech)
 • HACHLER E. 1937: Mandelík obecný evropský (Coracias garrulus garrulus L.) na jižní Moravě [European Roller in S Moravia]. Sylvia 2: 52–55. (in Czech, French summary)
 • HACHLER E. 1947: Hnízdění volavky červené (Ardea purpurea L.) na jižní Moravě [The breeding of Purple Heron in S Moravia]. Čs. ornitholog 14(5): 54–55. (in Czech)
 • HACHLER E. 1954: Pohled do státní ornitologické rezervace “Lednické rybníky” [A look into the Lednice fishponds state ornithological reserve]. Ochrana přírody 9(9): 261–265. (in Czech)
 • HACHLER E. 1956: Bernešky tmavé (Branta bernicla L.) pozorovány na Lednicku [Brent Geese were observed in the Lednice area]. Zprávy MOS, 1956, 7–8: 45. (in Czech)
 • HACHLER E. 1956: Hnízdění nořivky chocholačky (Aythya fuligula (L.)) na Lednicku [The Breeding of the Tufted Duck in the Lednice area]. Zprávy MOS 1956, 7–8: 44. (in Czech)
 • HACHLER E. 1956: Hromadné hnízdění potápek černokrkých (Podiceps caspicus Halbizl) na největším moravském rybníce Nesytu [Gregarious breeding of Black-necked Grebes on the biggest Moravian fishpond Nesyt]. Zprávy MOS 7–8: 45–46. (in Czech)
 • HACHLER E. 1956: K výskytu strnada cvrčivého (Emberiza cirlus L.) na již. Moravě [On the occurrence of Cirl Bunting in S Moravia]. Zprávy MOS 1956 (5–6): 35–36. (in Czech)
 • HACHLER E. 1956: Letní výskyt hohola severního (Clangula clangula /L./) na lednických rybnících v roce 1956 [Summer occurence of Goldeneye on the Lednice fishponds in 1956]. Zprávy MOS 1956(7–8): 45. (in Czech)
 • HACHLER E. 1958: Kulík mořský (Charadrius alexandrinus L.) u Lednických rybníků na jižní Moravě [Kentish Plover on the Lednice fishponds in S Moravia]. Ochrana přírody, 13(9): 231–232. (in Czech)
 • HACHLER E. 1958: K výskytu a hnízdění pisil rudonohých (Himantopus himantopus L.) na Lednicku (jižní Morava) [On the occurrence and breeding of Black-necked Stilts in the Lednice area (S Moravia)]. Zprávy MOS 1958(5): 1–2. (in Czech)
 • HACHLER E. 1958: O průtahu některých nořivek (Aythyinae) lednickými rybníky [On the migration of diving ducks on the Lednice fishponds]. Ochrana přírody 13: 65–68. (in Czech)
 • HACHLER E. 1958: Zajímavější pozorování z Lednicka [Interesting records from Lednice]. Sylvia 15: 214–220. (in Czech)
 • HACHLER E. 1958: Výskyt a hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) na jižní Moravě [The occurence and breeding of Bee-eater (Merops apiaster) in S Moravia]. Sylvia 15: 239–246. (in Czech, German summary)
 • HACHLER E. 1959: Poznámky k topografii rybníků lednicko-valtických a přehled jejich ornitologického výzkumu [Remarks on  the topography of Lednice-Valtice fishponds and a survey of ornithological research]. Zprávy Okres. vlast. muz. Mikulov, 1959: 32–36. (in Czech)
 • HACHLER E. 1959: O tahu divokých hus na Lednicku [On the migration of wild geese in the Lednice region]. Sylvia 16: 113–127. (in Czech, German summary)
 • HACHLER E. 1963: První zjištění výskytu palašníčka tamaryškového (Lusciniola melanopogon Temm.) na jižní Moravě  [The first occurrence of Moustached Warbler in S Moravia]. Zprávy MOS 1963: 73–75. (in Czech, German summary)
 • HACHLER E. 1963: Několik ornitologických zajímavostí z jižní Moravy [Several ornithological news from S Moravia]. Zprávy MOS, 1963: 80–82. (in Czech)
 • HACHLER E. 1966–67: Nový člen moravské avifauny [A new member of Moravian avifauna]. Zprávy MOS 1966–67(4): 93–94 (in Czech, German summary)
 • HACHLER E. 1971: Bibliografie k avifauně Lednických rybníků [Bibliography of avifauna of the Lednice fishponds]. Čs. ochrana přírody 12: 227–242. (in Czech)
 • HAGEMEIJER E.J.M. & BLAIR M.J. (eds.) 1997: The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & A D Poyser, London.
 • HÁJEK V. 1958: Hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) na Mikulovsku [Breeding of European Bee-eater in the Mikulov region]. Sylvia 15: 250–252. (in Czech, German summary)
 • HÁJEK V. 1967: Příspěvek k rozšíření sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na jižní Moravě [Contribution to the distribution of Bearded Tit in S Moravia]. Zprávy MOS 1966–1967: 65–70. (in Czech, German summary)
 • HÁJEK V. 1970: Jedenáct let pozorování bahňáků (Limicolae) v rezervaci Lednické rybníky [Eleven years of wader counts in the Lednice fishponds reserve]. Sylvia 18: 55–61. (in Czech)
 • HÁJEK V. 1974: K invazi čečetky zimní (Carduelis flammea) v zimě 1972–1973 [An invasion of Redpoll (Carduelis flammea) in the winter 1972–1973]. Vertebr. zprávy, Brno, 1974: 53–57. (in Czech, English summary)
 • HÁJEK V. 1974: Palašníček tamaryškový (Lusciniola melanopogon) zastižen u Lednice [Moustached Warbler recorded at Lednice]. Sylvia 19: 184–185. (in Czech, German summary)
 • HÁJEK V. 1977: Hromadné hynutí ptáků na jižní Moravě [Mass mortality of birds in S Moravia]. Zprávy MOS 35: 96–98. (in Czech, German summary)
 • HÁJEK V. 1977: Orel volavý (Aquila clanga Pall.) u Břeclavi [Greater Spotted Eagle near Břeclav]. Zprávy MOS, 1977: 99–102. (in Czech, German summary)
 • HÁJEK V. 1981: Výsledky kroužkování rákosních druhů ptáků v SPR Lednice v letech 1952–1980 [Results of reed birds ringing in the Lednice reserve in the period 1952–1980]. Sylvia 21: 37–58. (in Czech, German summary)
 • HÁJEK V. 1981: Opakovaný výskyt palašníčka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon Temm.) na rybníce Nesyt v SPR Lednické rybníky [Repeated occurrence of Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon Temm.) on Nesyt fishpond in the Lednice fishponds reserve]. Sylvia 21: 108–109. (in Czech, German summary)
 • HÁJEK V. 1982: Hromadné hynutí vodních ptáků na jižní Moravě [Mass mortality of waterfowl in S Moravia]. Zprávy ČSOS 23: 14–18. (in Czech, English summary)
 • HÁJEK V. 1984–1985: Jespák dlouhokřídlý (Calidris bairdii, Coues 1861) poprvé zastižen v Československu [Baird´s Sandpiper (Calidris bairdii, Coues 1861) – the first record in Czechoslovakia]. Sylvia 23/24: 81–88. (in Czech, German summary)
 • HÁJEK V. 1994: 40 let pozorování ptáků na jižní Moravě  [40 years of birdwatching in S Moravia].  Msc., dep. Palava Administration. (in Czech)
 • HÁLA J. 1938: O našich jihomoravských konipasech (Motacilla L.) [On south-Moravian wagtails]. Čs. ornitholog 5: 3–5. (in Czech)
 • HAVLÍN J. 1958: K hnízdění pisil čáponohých (Himantopus himantopus L.) u Lednice [On the breeding of Black-winged Stilts near Lednice]. Zprávy MOS 1958(6): 1–2. (in Czech)
 • HEATH M. F. & EVANS M. I. (eds.) 2000: Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. 2 vols. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 8).
 • HORA J. (ed.) 1998: Legislativa EU a ochrana přírody [The EU legislation and nature protection]. Česká společnost ornitologická, Praha, 96 pp. (in Czech)
 • HORÁK, P., 1989: Hnízdění orla mořského na jižní Moravě. Živa 37 (3): 134-36.
 • HORÁK P. 1998: Uspěšné hnízdění orla královského (Aquila heliaca) na Moravě. Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 12: 27–28.
 • HORÁK, 1998: Výrazná potravní specializace páru raroha velkého (Falco cherrug) na jižní Moravě. Buteo 10: 85-88.
 • HORÁK P. 1999: Populace husy velké (Anser anser) hnízdící na stromech vyhynula. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 14: 41–45.
 • HORÁK P. 1999: Pozdní výskyty brkoslava severního (Bombycilla garrulus) a jeho epigamní chování. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO, 14: 57–58.
 • HORÁK P. 2000: Vývoj populace raroha velkého (Falco cherrug) na Moravě v letech 1976–1998. Buteo 11: 57–66.
 • HORÁK, P., 2000: Hnízdní hustota a populační dynamika dravců v lužních lesích Dolního Pomoraví v letech 1981-2000. In: „Ornitologická konference Dravci a sovy 2000 – Sborník abstrakt“. Mikulov na Moravě.
 • HORÁK, P., 2000: Hnízdění raroha velkého (Falco cherrug) ve stromové dutině. Crex-Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 16: 110-111.
 • HORÁK, P., 2000: Tragédie na hnízdě orla královského (Aquila heliaca). Crex-Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 16: 107-109.
 • HORÁK, P., 2002: Hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na jižní Moravě v letech 1991 – 2000. Crex-Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 18: 9-20.
 • HORÁK, P. 2003: Hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v letech 1984 – 2002 a příčiny jeho hnízdních neúspěchů. Crex-Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 20: 19-33.
 • HORÁK, P., 2004: Čáp černý (Ciconia nigra) v lužních lesích. In: HRIB, M. & KORDIOVSKÝ, E. (eds.), 2004: Lužní les v Dyjskomoravské nivě. Moraviapress. Břeclav. pp. 423-424
 • HORÁK, P., 2004: Dravci v lužním lese. In: HRIB, M. & KORDIOVSKÝ, E. (eds.), 2004: Lužní les v Dyjskomoravské nivě. Moraviapress. Břeclav. pp. 425-434.
 • HORÁK, P. (in press): Raroh velký (Falco cherrug) na Moravě v letech 1999-2002. In: OTÁHAL, I. (ed.): Sborník příspěvků ze semináře „Přežili rok 2000: A co dál?“ (Nový Jičín, 4.-6.9.2002).
 • Horák, P. & Horal, D. 2002: Časný přílet luňáka hnědého (Milvus migrans) na jižní Moravu. Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 18: 21-22.
 • Horák, P. & Horal, D. 2004: Zimní výskyt luňáka hnědého (Milvus migrans) na jižní Moravě a ve východním Rakousku. Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 23-24: 41-43.
 • HORAL, D. & HORÁK, P., 2001: Soutok. In: MÁLKOVÁ, P. & LACINA, D. (eds.), 2001: Významná ptačí území v České republice. Česká společnost ornitologická. Praha. pp. 88-89, 121-122.
 • HORAL, D. & HORÁK, P., 2002: Hnízdí v oblasti dolního Pomoraví a Podyjí vodouš kropenatý (Tringa ochropus) ? Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 18: 34-37.
 • HORAL, D. & HORÁK, P., 2002: Slavík tmavý (Luscinia luscinia) v oboře Soutok. Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 18: 38-41.
 • HORAL, D. & HORÁK, P., 2002: Ptáci oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. In: KROPIL, R. (ed.), 2000: Zborník abstraktov zo 14. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou „Aplikovaná ornitológia 2002“. Vydavateľstvo TU. Zvolen. pp. 26-27.
 • HORAL, D. & HORÁK, P., 2002: 27. – Soutok-Tvrdonicko. In: HORA, J. – MARHOUL, P. & URBAN, T., 2002: Natura 2000 v České republice – Návrh ptačích oblastí. Vydala ČSO ve spolupráci s AOPK ČR a SCHKO ČR. Praha.
 • HORAL, D. – HORÁK, P. – HUBÁLEK, Z. & MACHÁČEK, P., 2004: Ptáci oblasti lužních lesů dolního Pomoraví a Podyjí. In: HRIB, M. & KORDIOVSKÝ, E. (eds.), 2004: Lužní les v Dyjskomoravské nivě. Moraviapress. Břeclav. pp. 395-411.
 • HORAL, D. – MRLÍK, V. – HORÁK, P. & ČMELÍK, P., 2003: Další možné hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus) na Soutoku v roce 2002. Crex – Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO 20: 95-98.
 • MRLÍK, V. & HORÁK, P., 1996: White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) in Southern Moravia. In: MEYBURG, B.U. & CHANCELLOR, R.D. (eds.): Eagle studies. WWGBP, Berlin, London, Paris. Pp. 143-145.
 • ZUNA-KRATKY, T. - KALIVODOVÁ, E. - KÜRTHY, A. - HORAL, D. & HORÁK, P., 2000: Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch - slowakisch - tschechischen Grenzraum. Distelverein. Deutsch Wagram. 285 pp.
 • HORÁK P. 1998: Hnízdění orla mořského na jižní Moravě [Breeding of White-tailed Eagle in S Moravia]. Živa 37: 134–136. (in Czech)
 • HORÁK P. 1998: Uspěšné hnízdění orla královského (Aquila heliaca) na Moravě [Successfull breeding of Imperial Eagle in Moravia]. Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 12: 27–28. (in Czech, English summary)
 • HORÁK P. 1999: Populace husy velké (Anser anser) hnízdící na stromech vyhynula [The tree-nesting population of Greylag Goose (Anser anser) is extinct]. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 14: 41–45. (in Czech, English summary)
 • HORÁK P. 1999: Pozdní výskyty brkoslava severního (Bombycilla garrulus) a jeho epigamní chování [The late records of Waxwing (Bombycilla garrulus) and its epigamic behaviour]. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO, 14: 57–58. (in Czech, English summary)
 • HORÁK P. 2000: Vývoj populace raroha velkého (Falco cherrug) na Moravě v letech 1976–1998 [Development of Saker Falcon population between 1976–1998 in Moravia]. Buteo 11: 57–66. (in Czech, English summary)
 • HORÁK P. 2000: Čáp černý (Ciconia nigra) na Břeclavsku – historie a současnost [Black Stork (Ciconia nigra) in the Břeclav region – the history and the present time]. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 16: 38–47. (in Czech, English summary)
 • HORAL D. 1995: Tahové shromaždiště a nocoviště luňáků na Břeclavsku [Mass occurrence and roosts of kites in the Břeclav area]. Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 4: 21–24. (in Czech)
 • HORAL D. 1997: Košárské louky u Lanžhota – lokalita čtyř druhů chřástalů [Košárské meadows near Lanžhot – the locality of four species of crakes]. Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 9: 16–19. (in Czech)
 • HORAL D. 1999: Monitorování změn ptačích společenstev v oblasti obory Soutok (především Košárských luk) se zřetelem ke vlivu umělého povodňování, a komentáře k některým vybraným druhům [Monitoring of bird communities in the Soutok area (mainly Košárské meadows) focused on the influence of artificial flooding; comments on several particular species]. Msc., AOPK Brno, 16 pp. (in Czech)
 • HORAL D. 2001: Inventarizace význačných druhů ptáků navrhovaného ZCHU "Košárské louky" ("Plaky") a dalších lokalit obory Soutok (závěrečná zpráva za rok 2001) [Inventory of important bird species of suggested protected area Košárské meadows (Plaky) and other localities in the Soutok area]. Msc., AOPK Brno, 45 pp. (in Czech)
 • HORAL D., VAČKAŘ J. & ČEJKA J. 2000: Kavka obecná (Corvus monedula) – předběžné výsledky inventarizace hnízdišť na jižní Moravě v roce 2000, a poznámky k jejímu historickému rozšíření [Jackdaw (Corvus monedula) – preliminary results of the breeding census in the region of South Moravia in 2000, and notes on its historical distribution]. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 16: 84–100. (in Czech, English summary)
 • HORAL D., HORÁK P., HUBÁLEK Z., MACHÁČEK P. 2004: Ptáci oblasti lužních lesů dolního Pomoraví a Podyjí. In: HRIB, M. & KORDIOVSKÝ, E. (eds.), 2004: Lužní les v Dyjskomoravské nivě. Moraviapress. Břeclav. pp. 395-411.
 • HUBÁLEK Z. 1974: Růžovonohá husa polní (Anser fabalis ssp.) na Nesytu u Lednice [Pink-footed Bean Geese on Nesyt fishpond by Lednice]. Zprávy ČSO 13: 6–8. (in Czech)
 • HUBÁLEK Z. 1974: Fungi associated with free-living birds in Czechoslovakia and Yugoslavia. Acta Sc. Nat. Brno 8(3): 1–62.
 • HUBÁLEK Z. 1974: Dispersal of fungi of the family Chaetomiaceae by free-living birds. I. A survey of records. Čes. Mykol. 28: 65–79.
 • HUBÁLEK Z. 1997: Trends of bird populations in a managed lowland riverine ecosystem. Folia Zool. 46: 289–302.
 • HUBÁLEK Z. 1999: Seasonal changes of bird communities in a managed lowland riverine ecosystem. Folia Zool. 48: 203–210.
 • HUBÁLEK Z. 2000: Zimování hvízdáků (Anas penelope) na Dyji v Břeclavi [Wintering of Wigeons on the Dyje river in Břeclav]. Crex 15: 73–74. (in Czech, English summary)
 • HUBÁLEK Z., Anderson J.F., Halouzka J. & Hájek V. 1996: Borreliae in immature Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) ticks parasitizing birds in the Czech Republic. J. Med. Entomol. 33: 766–771.
 • HUBÁLEK Z. & HALOUZKA J. 1991: Persistence of Clostridium botulinum type C toxin in blow fly (Calliphoridae) larvae as a possible cause of avian botulism in spring. J. Wildl. Dis. 27: 81–85.
 • HUBÁLEK Z. & Horáková M. 1988: Urban winter roosting of rooks: weather effects. Acta Sc. Nat. Brno 22(5): 1–44.
 • HUBÁLEK Z., Hudec K. & Pellantová J. 1982: Botulism in wild waterfowl in southern Moravia (Czechoslovakia). Folia parasitol. 29: 331–332.
 • HUBÁLEK Z., Juřicová Z. & Halouzka J. 1995: A survey of free-living birds as hosts and 'lessors' of microbial pathogens. Folia Zool. 44: 1–11.
 • HUBÁLEK Z., Juřicová Z., Halouzka J., Butenko A. M., Kondrašina N. G., Guščina E. A. & Morozova T. N. 1990: Isolation and characterization of Sedlec virus, a new bunyavirus from birds. Acta virol. 34: 339–345.
 • HUBÁLEK Z., Juřicová Z., Halouzka J., Pellantová J. & Hudec K. 1989: Arboviruses associated with birds in southern Moravia, Czechoslovakia. Acta Sc. Nat. Brno 23(7): 1–50.
 • HUBÁLEK Z., Páčová Z., Halouzka J., Sedláček I., Dlouhý M. & Honza M. 1998: Selective isolation of Pseudomonas stutzeri from vertebrate feces on Rambach agar. Zbl. Bakt. 288: 343–349.
 • HUBÁLEK Z., Sixl W., Mikulášková M., Sixl-Voigt B., Thiel W., Halouzka J., Juřicová Z., Rosický B., Mátlová L., Honza M., Hájek V. & Sitko J. 1995: Salmonellae in gulls and other free-living birds in the Czech Republic. Centr. Eur. J. Publ. Hlth. 3: 21–24.
 • HUDEC K. 1948: Významnější pozorování na lednických rybnících na podzim 1946 [Important bird records on the Lednice fishponds in autumn 1946]. Čs. ornitholog 15(1): 5–6. (in Czech)
 • HUDEC K. 1960: Průtah ptactva na vodních nádržích jižní Moravy [Migration of waterfowl on south-moravian water bodies]. Práce brněnské základny ČSAV 32(5): 157–216. (in Czech, German summary)
 • HUDEC K. 1971: The breeding environment of the Greylag Goose (Anser anser) in Czechoslovakia. Zool. listy 20(2): 177–194.
 • HUDEC K. 1973: Occurrence and food of the Greylag Goose (Anser anser) at the Nesyt fishpond. In: KVĚT J. (ed.): Littoral of the Nesyt fishpond. Studie ČSAV, Praha, 1973/15: 121–124.
 • HUDEC K. 1973: Die Nahrung der Graugans, Anser anser, in Südmähren. Zool. listy 22: 41–58.
 • HUDEC K. 1975: Density and breeding of birds in the reed swamps of southern Moravian ponds. Acta Sc. Nat. Brno 9(6): 1–40.
 • HUDEC K. 1979: Der Einfluss der Schwankungen des Wasserspiegels auf die Nester der Wasservögel. Fol. Zool. 28: 269–282.
 • HUDEC K. (ed.) 1983: Ptáci 3 (I+II) [Birds 3 (I+II)]. Fauna ČSSR, Vols. 23 a 24. Academia, Praha, 1,234 pp. (in Czech, German summary)
 • HUDEC K. 1984: Die Graugans Anser anser in der Tschechoslowakei. Acta Sc. Nat. Brno 18(1): 15–24.
 • HUDEC K. (ed.) 1994: Ptáci I (2nd ed.) [Birds I]. Fauna ČR a SR, Vol. 27. Academia, Praha, 669 pp. (in Czech, German summary)
 • HUDEC K., CHYTIL J., ŠŤASTNÝ K. & BEJČEK V. 1995: Ptáci České republiky [The birds of the Czech Republic]. Sylvia 31: 97–149. (in Czech, English summary)
 • HUDEC K., ČIHÁK K. & PELLANTOVÁ J. 1992: Changes in the breeding distribution and frequency of the Greylag Goose (Anser anser) in southern Moravia. Fol. Zool. 41(2): 151–160.
 • HUDEC K. & ČERNÝ W. (eds.) 1972: Ptáci 1 [Birds 1]. Fauna ČSSR, Vol. 19. Academia, Praha, 536 pp. (in Czech, German summary)
 • HUDEC K. & ČERNÝ W. (eds.) 1977: Ptáci 2 [Birds 2]. Fauna ČSSR, Vol. 21. Academia, Praha, 896 pp. (in Czech, German summary)
 • HUDEC K., FLOUSEK J. & CHYTIL J. 1999: Přehled ptáků České republiky a ochranných norem se k nim vztahujících [Checklist of birds of the Czech Republic and relevant conservation rules]. Zprávy ČSO 48, App. 1 (16 pp.). (in Czech, English summary)
 • HUDEC K. & KUX Z. 1972: Passage migration of the Greylag Goose (Anser anser) through southern Moravia. Zool. listy 21(3): 245–261.
 • HUDEC K. & PELLANTOVÁ J. 1984: Assessment of the avian community in part of the foot zone of Pavlovské vrchy Hills (southern Moravia) comprised in a landscape improvement scheme. Ecology (ČSSR) 3: 345–363.
 • HUDEC K. & PELLANTOVÁ J. 1985: Massensterben der Wasservögel in der ČSSR. Beitr. Vogelkunde 31(1–3): 81–92.
 • HUDEC K. & TOUŠKOVÁ I. 1969: Breeding distribution and biology of the Pintail, Anas acuta Linnaeus, 1758, in Czechoslovakia. Zool. listy 18(3): 253–262.
 • JANDA J. 1900: Der Röthelfalke (Tinnunculus naumanni Fleisch.) in Süd-Mähren. Orn. Jahrbuch 11: 189–195.
 • JANDA J. 1902: Weitere Berichte über den Röthelfalken in Süd-Mähren. Orn. Jahrbuch 13: 49–56.
 • JANDA J. & MACHÁČEK P. 1990: Kormorán velký, Phalacrocorax carbo, v Čechách a na Moravě v letech 1982–1988 [Great Cormorant in Bohemia and Moravia in period 1982–1988]. Sylvia 27: 55–70. (in Czech, English summary)
 • JANEČKOVÁ A. 2001: Časoprostorová aktivita káně lesní (Buteo buteo) [Spatio-temporal activity of Common Buzzard (Buteo buteo)]. Dipl. thesis, Fac. Sci., Charles University, Prague.
 • JANOUŠEK M., JETMAR F. & MACH J. 2000: Další pozorování rybáka černozobého (Gelochelidon nilotica) na jižní Moravě [Another record of Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica) in south Moravia]. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 16: 72–74. (in Czech, English summary)
 • JIRSÍK J. 1929: Význam polykání peří u Podiceps cristatus (L.) a obsah jeho žaludku [The importance of feather swallowing in Great Crested Grebe and the contents of its stomach]. Sborn. VŠZ Brno, D 15: 1–23. (in Czech, German summary)
 • JIRSÍK J. 1944: Naše sovy, datli, rorýsi, lelkové, vlhy, dudkové, mandelíci, ledňáčci, kukačky, kráčiví a plameňáci [Our owls, woodpeckers, swifts, nightjars, bee-eaters, hoopoes, rollers. kingfishers, cuckoos, rails and flamingoes]. Naši ptáci Sv. 2. Česká grafická unie, Praha. (in Czech)
 • JIRSÍK J. 1948: Naši dravci [Our birds of prey]. 2. dopln. vyd. Mladá fronta, Praha. (in Czech)
 • JIRSÍK J. 1955:  Naši pěvci. Část 1 [Our passerines. Part 1]. Nakl. ČSAV, Praha. (in Czech)
 • Juřicová Z., Halouzka J. & HUBÁLEK Z. 1987: Sérologické vyšetření ptáků na arboviry (jižní Morava) [Serological arbovirological examination of birds on South Moravia]. Biológia 42: 1097–1101. (in Czech, English summary)
 • Juřicová Z., HUBÁLEK Z., Halouzka J., Hudec K. & Pellantová J. 1989: Results of arbovirological examination of birds of the family Hirundinidae in Czechoslovakia. Folia parasitol. 36: 379–383.
 • Juřicová Z., HUBÁLEK Z., Halouzka J., Pellantová J. & Chytil J. 1987: Haemagglutination-inhibiting antibodies against arboviruses of the families Togaviridae and Bunyaviridae in birds caught in southern Moravia, Czechoslovakia. Folia parasitol. 34: 281–284.
 • KARÁSEK J. 1923: Ornitologická pozorování na lednických rybnících [Ornithological records from Lednice fishponds]. Věda přírodní, 4(2–3): 39–44, 4(4–5): 88–91, 4(6): 137–137, 4(7–8): 185–187. (in Czech)
 • KASALA K. 2004: Kačenárna u Lanštorfa. In: HRIB, M. & KORDIOVSKÝ, E. (eds.), 2004: Lužní les v Dyjskomoravské nivě. Moraviapress. Břeclav. pp. 435-450.
 • KOSTROŇ K. 1934: Pelikán v Lednici [Pelican at Lednice]. Čs. ornitholog 1(3): 34–36. (in Czech)
 • OZÁK V. 1958: Na hnízdišti tenkozobců čáponohých (Himantopus himantopus him. L.) v Lednici [On the breeding place of Black-winged Stilt at Lednice]. Zprávy MOS, 1958(4): 1–2. (in Czech)
 • KOŽENÁ-TOUŠKOVÁ I. 1973: Composition of nests of birds breeding in the phragmition plant community. Acta Sc. Nat. Brno 7(7): 1–36.
 • KRÁL J. 1960: Koliha malá evropská (Numenius phaeopus L.) na Lednicku [Whimbrel (Numenius phaeopus L.) at Lednice]. Zprávy MOS 1964(4): 40. (in Czech, German summary)
 • KRAUSE F. 2004: Ochrana a podpora ptactva v lužních lesích. In: HRIB, M. & KORDIOVSKÝ, E. (eds.), 2004: Lužní les v Dyjskomoravské nivě. Moraviapress. Břeclav. pp. 451-456.
 • KUČÍREK L. 1953: Novinky z avifauny jižní Moravy [Ornithological news from S Moravia]. Sylvia 14: 96–101. (in Czech)
 • KUX Z. 1945: Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra L.) na jižní Moravě [Breeding of Black Stork in S Moravia]. Čs. ornitholog 12(4): 49–52. (in Czech)
 • 159a. KUX Z. 1947: Hnízdění pochopů rákosních (Circus aeruginosus /L./) na jižní Moravě v letech 1946 a 1947 [Breeding of Marsh Harrier in S Moravia in 1946 and 1947]. Čs. ornitholog 14(5): 49–50. (in Czech, French summary)
 • KUX Z. 1947–1948: O hnízdění chřástala malého (Porzana parva Scop.) na jižní Moravě [On the breeding of Little Crake in S Moravia]. Sylvia 9–10(2): 42–45. (in Czech, French summary)
 • KUX Z. 1947–1948: Hnízdění tenkozobců opačných (Recurvirostra avosetta /L./) na Lednicku v roce 1948 [Breeding of Avocet at Lednice in 1948]. Sylvia 9–10(3): 57–60. (in Czech, French summary)
 • KUX Z. 1948: Hnízdění ťuhýků rudohlavých (Lanius senator L.) a ťuhýků menších (Lanius minor Gm.) na jižní Moravě. [Breeding of Woodchat Shrike and Lesser Grey Shrike in S Moravia]. Čs. ornitholog 15: 45–46. (in Czech)
 • KUX Z. 1949: Hnízdění kolpíků bílých (Platalea leucorodia (L.)) na jižní Moravě v roce 1949. [Breeding of Spoonbill in 1949 in S Moravia]. Čs. ornitholog 16(5): 33–37. (in Czech)
 • 163a. KUX Z. 1949: Příspěvek k rozšíření rákosníků na jižní Moravě [Contribution to the distribution of warblers in S Moravia]. Sborn. VŠZ Brno, fak. les., Sign. D 38, 23 pp. (in Czech, English summary)
 • KUX Z. 1949–1950: Zajímavý výskyt rybáka malého (Sterna albiforns) na jižní Moravě [An interesting record of Little Tern in S Moravia]. Sylvia 11–12(2): 80–82. (in Czech, French summary)
 • KUX Z. 1950: Příspěvek k biologii kachen zrzohlavých (Netta rufina Pall.) a hus velkých (Anser anser L.) na ornitologické rezervaci v Lednici [Contribution to the biology of Red-crested Pochards and Greylag Geese in the Lednice ornithological reserve]. Acta Mus. Mor., Sci. nat. 36: 190–215. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. 1951: Hnízdění sýkory vousaté (Panurus biarmicus) na jižní Moravě [Breeding of Bearded Tit in S Moravia]. Sylvia 12(1): 25–26. (in Czech, English summary)
 • KUX Z. 1951: Průtah a hnízdění bahňáků (Limicolae) na jihomoravských rybnících [The migration and breeding of waders on south-Moravian fishponds]. Acta Mus. Mor., Sci. nat. 36: 132–182. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. 1953: Skalní drozdi (Monticola saxatilis L.) na Pavlovských kopcích a v Bílých Karpatech [Rock Thrushes on Pálava Hills and Bílé Karpaty Mts.]. Sylvia 14: 111–112. (in Czech)
 • KUX Z. 1954: Příspěvek k hnízdní biologii a rozšíření moudivláčků (Remiz pendulinus /L./) na jižní Moravě [Contribution to the breeding biology and distribution of Penduline Tit in S Moravia]. Čas. Mor. Muz. Brno 39: 174–197. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. 1959: Příspěvek k bionomii sýkořic vousatých (Panurus biarmicus russicus Brehm) a chřástalů malých (Porzana parva Scop.) na jihomoravských rybnících [A contribution to the breeding biology of Bearded Tit and Little Crake on south-Moravian fishponds]. Acta Mus. Mor., Sci. Nat. 44: 139–170. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. 1963: Příspěvek k rozšíření a bionomii kachnovitých (Anatidae) v inundační oblasti dolního toku Dyje a přilehlých rybníků [A contribution to the distribution and breeding biology of ducks in the alluvium of the lower Dyje river and adjacent fishponds]. Acta Mus. Mor., Sci. Nat. 48: 167–208. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. 1978: Kvalitativní a kvantitativní rozbory avifauny vyhraněných krajinných celků Jihomoravského kraje [Qualitative and quantitative studies on avifauna of particular landscape types in S Moravia]. Čas. Mor. Muzea 63: 183–212. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. 1984: Kvalitativní a kvantitativní rozbory dravců (Falconiformes) na jižní Moravě [Qualitative and quantitative studies of birds of prey in S Moravia]. Čas. Mor. Muz., Sci. Nat. 69: 195–205. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. 1986: Změny v kvalitativním a kvantitativním zastoupení kachen (Anatidae) na některých jihomoravských rybnících v letech 1948–1985 [Changes in quantitative and qualitative composition of ducks on some south-Moravian fishponds in 1948–1985]. Acta Mus. Mor., Sci. Nat. 71: 207–220. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. 1987: Změny ve složení avifauny pobřežní vegetace stojatých vod jižní Moravy a přilehlých oblastí Slovenska v letech 1954–1986 [Changes in avifauna composition of shore vegetation on some south-Moravian fishponds in 1948–1985]. Acta Mus. Mor., Sci. Nat. 72: 241–256. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. & BALÁT F. 1946: O hnízdění luňáků hnědých (Milvus migrans Bodd.) na jižní Moravě [Breeding of Black Kite in S Moravia]. Sylvia 8(3–4): 63–66. (in Czech, German summary)
 • KUX Z. & HUDEC K. 1956: Průtahy kachen (Anatinae) na jihomoravských a slezských rybnících [On the migration of ducks (Anatinae) on south-Moravian and Silesian fishponds]. Čas. Mor. Muz. Brno 41: 113–138. (in Czech, German summary)
 • KUX Z., SVOBODA S. & HUDEC K. 1955: Přehled moravského ptactva [A survey of Moravian avifauna]. Čas. Mor. Muz. Brno 40: 156–219. (in Czech, Russian and German summaries)
 • LITERÁK I. & HARTL J. 1996: Společenstvo ptáků v lužním lese obory Soutok (okres Břeclav) na vrcholu léta [Bird community in a  floodplain forest (Soutok area) in late summer]. Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 7: 17–21. (in Czech)
 • MACHÁČEK P. 1973: Druhové a početní zjištění úhynu vodního ptactva na lokalitě Nesyt [Species and numbers of waterbirds died on Nesyt fishpond]. Vertebratologické zprávy, Brno, 1973: 53–54. (in Czech)
 • MACHÁČEK P. 1988: Vliv vodohospodářských úprav jižní Moravy na synuzie vodního ptactva SPR Lednické rybníky [The influence of water regime management in S Moravia on waterfowl communities of the Lednické rybníky reserve]. PhD thesis, Inst. Syst. Ecol. Biology, Brno, 194 + 143 pp. (in Czech)
 • MACHÁČEK P. 2004: Hnízdění hus velkých na hlavatých vrbách v lužních lesích pod Pálavou. In: HRIB, M. & KORDIOVSKÝ, E. (eds.), 2004: Lužní les v Dyjskomoravské nivě. Moraviapress. Břeclav. pp. 413-416.
 • MACHÁČEK P. 2004: Hnízdění čápů bílých v lužních lesích. In: HRIB, M. & KORDIOVSKÝ, E. (eds.), 2004: Lužní les v Dyjskomoravské nivě. Moraviapress. Břeclav. pp. 417-422.
 • MACHÁČEK P. & CHYTIL J. 2000: Pokus o hnízdění a pozdní výskyt volavky stříbřité (Egretta garzetta) na jižní Moravě [The breeding attempt and late occurence of Little Egret (Egretta garzetta) in S Moravia]. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 16: 13–14. (in Czech, English summary)
 • MACHÁČEK P. & CHYTIL J. 2001: Vývoj hnízdních populací volavkovitých (Ardeidae) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) na nejjižnější Moravě [Development of breeding populations of herons (Ardeidae) and the Spoonbill (Platalea leucorodia) in southernmost Moravia]. Sylvia 37: 67–78. (in Czech, English summary)
 • MÁLKOVÁ P. & LACINA D. 2001: Významná ptačí území v České republice [Important Bird Areas in the Czech Republic]. Česká společnost ornitologická, Praha, 144 pp. (in Czech)
 • MARTIŠKO J. (ed.) 1994: Hnízdní rozšíření ptáků. Jihomoravský region. Část 1 – Nepěvci [Breeding distribution of birds in S Moravia. Non-passerines]. Moravské zemské muzeum & ZO ČSOP Palava, Brno, 237 pp. (in Czech)
 • MARTIŠKO J. (ed.) 1997: Hnízdní rozšíření ptáků. Jihomoravský region. Část 2 – Pěvci [Breeding distribution of birds in S Moravia. Passerines]. Moravské zemské muzeum & ZO ČSOP Palava, Brno, 201 pp. (in Czech)
 • MIKLÍN J. & MACHÁČEK P. 2016: Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic). Journal of Maps.
 • MOSKNES A., RØSKAFT E., BIČÍK V., HONZA M. & ØIJEN I. J. 1993: Cuckoo Cuculus canorus parasitism on Acrocephalus Warblers in Southern Moravia in the Czech Republic. J. Orn. 134: 425–434.
 • NOVOTNÝ I. 1959: Sovice sněžní (Nyctea scandiaca) v Československu [Snowy Owl in Czechoslovakia]. Sylvia 16: 276–279. (in Czech, German summary)
 • PŘIKRYL V. 1961: Hnízdění tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta) na Nesytu u Lednice [Breeding of Avocet on Nesyt fishpond at Lednice]. Zprávy MOS, 1961(4): 37–39. (in Czech, German summary)
 • SCHADE F. 1901: Ornithologische Notizen aus Mähren, mit besonderer Berücksichtigung der nächsten Umgebung Brünns. Ornith. Jahrsbuch 12: 181–200.
 • SNOW D. W. & PERRINS C. M. 1998: The Birds of the Western Palearctic. Concise edition. Oxford University Press, Oxford, New York, 1697 pp.
 • SVOBODA S. 1947: Několik pozorování z Lednice [Several records from Lednice]. Čs. ornitholog 14(2): 13–17. (in Czech)
 • SVOBODA S. 1948: Hnízdění a tahy rybáků černých (Chlidonias n. nigra /L./) na Moravě [Breeding and migration of Black Tern in S Moravia]. Čs. ornitholog 15: 38–44. (in Czech, French summary)
 • SVOBODA S: 1962: Výskyt sýkory azurové (Parus cyanus Pall.) v zimě 1957–1958 na Moravě [The occurence of Siberian Tit in Moravia in winter 1957–1958]. Zool. listy 11: 188–189. (in Czech, English summary)
 • SVOBODA S. 1962: Výskyt labutě malé (Cygnus columbianus bewickii Yarr.) na jižní Moravě [The occurrence of Bewick´s Swan in S Moravia].  Zool.listy 11(2): 189–190. (in Czech, German summary)
 • SVOBODA S. 1965: Výskyt orla volavého (Aquila clanga Pall.) na jižní Moravě [The occurrence of Greater Spotted Eagle in S Moravia]. Zool. listy 14: 86–90. (in Czech, German summary)
 • ŠIMEČEK K. 2000: Shrnutí výsledků mapování hnízdišť vlhy pestré (Merops apiaster) na jižní Moravě v letech 1990–1999 [Summary of the breeding census results of European Bee-eater in S Moravia in 1990–1999]. Crex – Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 16: 15–26. (in Czech, English summary)
 • 197a.ŠÍREK J. 1998: Výskyt lyskonoha ploskozobého (Phalaropus fulicarius) v České republice [Occurrence of Grey   Phalarope in the Czech Republic]. Sylvia 34: 151–152. (in Czech, English summary)
 • ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., FLOUSEK J. & JANDA J. 1994: Breeding bird census programme in Czechoslovakia, 1981–1990. In: Hagemeijer E.J.M. & Verstrael T.J. (eds.): Bird numbers 1992. Proc. 12th Int. Conf. IBCC & EOAC, pp. 137–140.
 • ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. & HUDEC K. 1996: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985–1989 [The Atlas of breeding birds in the Czech Republic 1985–1989]. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Praha, 457 pp. (In Czech, English summary)
 • TALSKÝ J. 1884: Příspěvky k ornithologii moravské [Contributions to Moravian ornithology]. Čas. muz. Olomouc 2: 69–71, 104–105. (in Czech)
 • TALSKÝ J. 1892: Zum Vorkommen des Bienenfressers (Merops apiaster L.) in Mähren. Ornith. Jahrbuch 3: 195–199.
 • TALSKÝ J. 1897: Čeleď ťuhýků (Laniidae) na Moravě [The shrike family in Moravia]. Čas. muz. Olomouc 14: 160–165. (in Czech)
 • Tkadlec E., Rychnovský B., Novotný I. & HUBÁLEK Z. 1989: Ještě jednou k havranům na jižní Moravě [Once more about Rooks in S Moravia]. Naší přírodou 9: 114–115. (in Czech)
 • URBÁNEK B. & HÁJEK V. 1967: Význam státní přírodní rezervace Lednické rybníky jako místo pelichání poláka velkého (Aythya ferina) [The importance of the Lednice fishponds State Nature Reserve as a moulting place of Pochard]. Ochrana fauny 1(1–2): 23–27. (in Czech)
 • VAČKAŘ J. 1998: Některé poznatky o ptácích Soutoku [Some facts about birds of Soutok game reserve]. Zpravodaj Jihomor. pob. ČSO 11: 5–9. (in Czech, English summary)
 • VAVŘÍK M. 2001: Aktuality z České faunistické komise [News from the Czech Rarities Committee]. Zprávy ČSO 53: 3–5. (In Czech, English summary).
 • VOŘÍŠEK P. 2000: An extremely high population density of Commmon Buzzard (Buteo buteo) in Biosphere Reserve Pálava (Czech Republic) and its possible causes. Buteo 11: 51–56. (in English, Czech summary)
 • VOŘÍŠEK P., KRIŠTÍN A., OBUCH J. & VOTÝPKA J. 1997: Potrava káně lesní v České republice a její význam pro myslivost [Diet of Common Buzzard in the Czech Republic and its importance for gamekeeping]. Buteo 9: 57–68. (in Czech, English summary)
 • ZALLES J. I. & BILDSTEIN K. L. (eds.) 2000: Raptor watch: A global directory of raptor migration sites. Cambridge, UK: BirdLife International; and Kempton, PA, USA: Hawk Mountain Sanctuary (BirdLife Conservation Series No. 9).
 • ZAPLETÁLEK J. 1932: Ornitologické zajímavosti z Lednicka [Interesting ornithological records from Lednice]. Příroda 25: 278–280. (in Czech)
 • ZDOBNITZKY F. 1905: Ornithologische Wanderungen in Südmähren. Ztschr. Mähr. Landesmus. 5: 169–181.
 • ZDOBNITZKY F. 1906: Die Vogelwelt von Unter-Wisternitz und Umgebung. Ztschr. Mähr. Landesmus. 6: 87–119.
 • ZDOBNITZKY F. 1907: Ergebnisse von Frühjahrsbeobachtungen aus der Umgebung von Muschau (1907). Mitt. d. Komm. z. ntw. Durchforschung Mährens, Zool. Abt. 10: 1–38.
 • ZDOBNITZKY F. 1925: Die Vogelwelt der Pollauer Berge. Wanderbuch durch die Pollauer Berge, Brünn.
 • ZDOBNITZKY F. 1932: Südmährens Vogelwelt. Südmährens Dt Jugend 7: 97–126.
 • ZUNA-KRATKY T., KALIVODOVÁ W., Kürthy A., Horal D. & HorÁk P. 2000: Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. Distelverein, Deutsch-Wagram, 285 pp.

Publikace týkající se vegetace na území CHKO Pálava a Biosférické rezervace Dolní Morava

 • Anonymus (1998): Krátká floristická sdělení. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 84, 144 & 230.
 • Čáp J. (1995): Příspěvek k rozšíření některých taxonů rodu Hieracium na Moravě. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 111–113.
 • Černoch F. (1961): Cerastium tenoreanum Ser. in DC. na jižní Moravě. – Preslia 33: 68.
 • Čeřovský J., Feráková V., Holub J. Maglocký Š. & Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Vol. 5. Vyšší rostliny. – Príroda, Bratislava.
 • Čomová L. (1995): Floristická studie části Bořího lesa západně od Břeclavi. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno.]
 • Danihelka J. (1993): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších a pozoruhodných druhů rostlin na Mikulovsku. – Regiom, Mikulov, [1993]: 37–39.
 • Danihelka J. (1995): Flóra a vegetace Studánkového vrchu u Sedlce. – Regiom, Mikulov, [1995]: 86–88.
 • Danihelka J. (1998): Bylinná vegetace zámeckého parku v Lednici. Inventarizační průzkum s náměty pro připravovaný plán péče. – Ms. [Depon. in: Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, Mikulov.]
 • Danihelka J. (1999a): Botanický inventarizační průzkum lokality Kamenice u Hlohovce. – Ms. [Depon. in: Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, Mikulov.]
 • Danihelka J. (1999b): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí kámen. – Ms. [Depon. in: Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, Mikulov.]
 • Danihelka J. (1999c): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí skála. – Ms. [Depon. in: Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, Mikulov.]
 • Danihelka J. (1999d): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turold. – Ms. [Depon. in: Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, Mikulov.]
 • Danihelka J. (2000): Bylinná vegetace zámeckého parku ve Valticích. Inventarizační průzkum s náměty pro připravovaný plán péče. – Ms. [Depon. in: Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, Mikulov.]
 • Danihelka J. (2001): Flóra a vegetace zámeckého parku ve Valticích. – In: Kordiovský E. [ed.], Město Valtice, pp. 114–126, Moraviapress, Břeclav.
 • Danihelka J. (2003): Cévnaté rostliny biosférické rezervace Pálava a Podluží. Online databanka literárních údajů a nálezů. – URL: http://www.palava.cz/czw/plants/ (6. 1. 2003).
 • Danihelka J. & Grulich V. [eds.] (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30, suppl. 1996/1: 1–86.
 • Danihelka J. & Grulich V. (2000): Pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum) v České republice. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 123–134.
 • Danihelka J. & Grulich V. (2001): Botanicky významné lokality v okolí Valtic. – In: Kordiovský E. [ed.], Město Valtice, pp. 43–59, Moraviapress, Břeclav.
 • Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, suppl. 1995/1: 29–102.
 • Danihelka J. & Hanušová M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanomilné flóry a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 30, suppl. 1995/1: 135–146.
 • Danihelka J., Chytrý M., Grulich V. & Tichý L. (2000): Stipa eriocaulis – přehlížený druh české flóry. – Preslia 72: 399–410.
 • Danihelka J. & Šumberová K. (1997): Katalog lučních ploch Soutoku. – Ms. [Depon. in: Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, Mikulov.]
 • Děkanovská-Boudová M. (1961): Taxonomická studie československých druhů rodu Valerianella Mill. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno.]
 • Dostál J. [ed.] (1951): Výsledky floristického výzkumu ČSR za léta 1940–1950 a doplňky ke Květeně ČSR. – Čs. Bot. Listy 4: 21–26.
 • Dostál J. et al. (1948–1950): Květena ČSR. Vol. 1–2. – Praha.
 • Ducháček M. & Danihelka J. (2002): Protěž žlutobílá v České republice, zatím ještě nikoli in memoriam. – Ochr. Přír. 57: 176–178.
 • Dvořák F. & Dadáková B. (1984a): Chromosome counts and chromosome morphology of some selected species. – Folia Geobot. Phytotax. 19: 41–70.
 • Dvořák F. & Dadáková B. (1984b): Rozšíření druhu Barbarea stricta v Čechách a na Moravě. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 107–120.
 • Fiala K. (1966): Poznámky k rozšíření vodních makrofyt v aluviální nivě dolního Podyjí. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 1: 152–158.
 • Formánek E. (1884): Correspondenz. – Oesterr. Bot. Z. 34: 266, 267, 412 & 413.
 • Formánek E. (1885): Correspondenz. – Oesterr. Bot. Z. 35: 108, 145, 185, 256, 291 & 410.
 • Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora des mittleren und südlichen Mährens. – Prag.
 • Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1. – V Brně.
 • Formánek E. (1892): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 2. – V Praze.
 • Fröhlich A. (1927): Studien über den Einfluß der Weltgegend und Bodenplastik auf den Pflanzenwuchs der Pollauer Berge bei Nikolsburg. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 60 (1925–1926): 68–114.
 • Fröhlich A. (1933): Über das Vorkommen einiger Pflanzen in S-Mähren. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 64 (1932): 32–33.
 • Fröhlich A. (1935): Über das Vorkommen einiger Pflanzen in S.-Mähren. II. Teil. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 66 (1934): 1–4.
 • Fröhlich A. (1939): Die Pflanzenwelt um den Dianatempel bei Feldsberg. – Blätter für Naturkunde und Naturschutz, Wien, 26/9: 118–128.
 • Fröhlich A. (1940): Pflanzefunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71 (1939): 28–55.
 • Fröhlich A. (1943): Pflanzenbeobachtungen im früheren Grenzgebiet südlich von Nikolsburg. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 74 (1942): 70–93.
 • Fröhlich A. (1959): Rozhlížíme se po okolí Sirotčího hradu u Klentnic. – Zpr. Okr. Vlastiv. Muz. Mikulov 1959: 37–38.
 • Fröhlich A. & Leitl M. (1968): Výskyt nebo chybění některých druhů na Mikulovsku a jeho příčiny. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 103–105.
 • Fröhlich A., Leitl M., Švestka F. & Zbořil M. (1967): Některé zajímavější botanické nálezy na nejjižnější Moravě. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 2: 188–189.
 • Fröhlich A. & Švestka F. (1956): Nynější stav sedlecké halofytní reservace u Mikulova. – Preslia 28: 212–215.
 • Fröhlich A. & Švestka F. (1963): Soudobý botanický průzkum Sv. hory a okolí Mikulova. – In: Z jihomoravských reservací, p. 19–30, Mikulov.
 • Fröhlich A. & Švestka F. (1964): O nálezu Verbascum austriacum x lychnitis u Mikulova. – Preslia 36: 317–318.
 • Fröhlich A., Švestka M. & Leitl M. (1968a): Fenologická pozorování kvetení křížence Verbascum x pseudolychnitis Schur a jeho rodičů (Verbascum austriacum Schott a V. lychnitis L.). – Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 173–174.
 • Fröhlich A., Švestka F. & Leitl M. (1968b): Kříženec Verbascum x pseudolychnitis Schur (= V. austriacum x lychnitis) s bílými chlupy na nitkách tyčinek. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 172–173.
 • Fryčková K. (1996): Agrostis canina agg. v České republice. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: katedra botaniky Přírodovědecké fakulty  Masarykovy univerzity, Brno.]
 • Gardavský O., Skácelová O. & Lenský V. (1990): Einige interessante Fadenalgen aus dem Naturschutzgebiet Kutnar (Südmähren, Tschechoslowaei). – Acta Mus. Morav., ser. sci. natur., 75: 107–123.
 • Ginzberger A. (1913): Bericht über die Exkursion zu den pflanzengeographischen Reservationen bei Nikolsburg und Ottenthal (am 22. Mai 1913). – Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 63: (143)–(149).
 • Grulich V. (1985): Dymnivky (Corydalis Vent.) na jižní Moravě. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 183–191.
 • Grulich V. (1987): Slanomilné rostliny na jižní Moravě. (Katalog historických lokalit jihomoravských halofyt). – Český svaz ochránců přírody, Břeclav.
 • Grulich V. (2001): Flóra a vegetace okolí Valtic. – In: Kordiovský E. [ed.], Město Valtice, pp. 33–42, Moraviapress, Břeclav.
 • Hadač E. & Chrtek J. (1968): Valerianella mixta (L.) Dufr. v Československu. – Preslia 40: 301–303.
 • Hachler E. M. (1963): Lednicko-sedlecké rybníky, jejich ráz a zvláštnosti životních podmínek. – In: Z Jihomoravských reservací, p. 31–40, Mikulov.
 • Haslinger F. (1866): Bericht über eine Excursion auf die Polauerberge. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 4 , S.-B., (1865): 79–80.
 • Hejný S. (1960): Ökologische Charakteristik der Wasser- und Sumpfpflanzen in den slowakischen Tiefebenen (Donau- und Theissgebiet). – Verlag der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Bratislava.
 • Hejný S. & Husák Š. (1973): Macrophyte vegetation of the Nesyt fishpond. – In: Květ J. [ed.], Littoral of the Nesyt fishpond. Ecological studies, Studie ČSAV 1973/15: 49–54.
 • Hejný S., Lhotská M. & Slavík B. (1971): Příspěvek k adventivní květeně Moravy a Slovenska. – Preslia 43: 40–49.
 • Hejný S., Jehlík V., Kopecký K., Kropáč Z. & Lhotská M. (1973): Karanténní plevele Československa. – Studie ČSAV 1973/8: 1–160.
 • Hejný S., Květ J. & Dykyjová D. (1981): Survey of biomass and net production of higher plant communities in fishponds. – Folia Geobot. Phytotax. 16: 73–94.
 • Hejný S. & Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. Vol. 1. – Academia, Praha.
 • Hejný S. & Slavík B. [eds.] (1990, 1992): Květena České republiky. Vol. 2, 3. – Academia, Praha.
 • Hendrych R. (1969): A treatise of Thesium arvense. – Acta Univ. Carol. – Biol. 1968: 243–262.
 • Hendrych R. (1979): Cruciata glabra in der Tschechischen Sozialistischen Republik. – Preslia 51: 1–30.
 • Hermanová M. (1984): Floristická studie části území u Břeclavě. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: katedra botaniky Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno.]
 • Heteša J., Sukop I. & Pražák O. (2001): Hydrobiologie Bořího lesa. – In: Kordiovský E. [ed.], Město Valtice, p. 80–96, Moraviapress, [Břeclav].
 • Hochstetter G. [recte C.!] F. (1825): Uebersicht des Merkwürdigsten aus Mährens Flora. – Flora (Regensburg) 8: 513–525, 529–537.
 • Horák J. (1960): Poznámky k výskytu a ekologii některých lesních a lesostepních rostlinných druhů na jižní Moravě. – Preslia 32: 174–184.
 • Hrouda L. (1973): Československé druhy rodu Inula L. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 85–95.
 • Hroudová Z., Hrouda L., Zákravský P. & Ostrý I. (1988): Ecobiology and distribution of Sagittaria sagittifolia L. in Czechoslovakia. – Folia Geobot. Phytotax. 4: 337–373.
 • Hruby J. (1932): Botanische Notizen aus Mähren und Schlesien. – Verh. Natuforsch. Ver. Brünn 63 (1931): 12–50.
 • Husák Š. (1984): The biomass of ruderal vegetation along a fishpond shores. – Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., ser. A, suppl. 1: 75–79.
 • Husák Š. & Ostrý I. (1991): Vodní makrofyta povodí řeky Dyje. – In: Sborník IX. konference ČSLS ČSAV, Znojmo 1991, pp. 65–70.
 • Chrtek J. (1986): Poznámky k československým druhům rodu Cuscuta s. l. I. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 13–20.
 • Chrtek J. jun. & Žáková M. (1990): Rozšíření druhu Sclerochloa dura v Čechách a na Moravě. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 29–41.
 • Chrtková A., Blažková D. & Bělohlávková R. (1977): Lathyrus aphaca v ČSSR. – Preslia 49: 337–346.
 • Jatiová M. & Lapáček V. (1978): Chráněná krajinná oblast Pálava. – Živa 26 (64): 15–16.
 • Jatiová M. & Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. –Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, středisko Brno, Brno.
 • Javorská I. (1993): Rozšíření Campanula bononiensis L. a Melampyrum cristatum L. v České republice. – Severočes. Přír. 27: 19–38.
 • Jehlík V. [ed.] (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. –Academia, Praha.
 • Kirschner J. & Štěpánek J. (1997): Notes on the series of Taraxaca Exsiccata, Fasc. V–VII (Studies in Taraxacum 16). – Preslia 69: 35–58.
 • Kubát K. (1984): Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Rumex s. str. – Preslia 57: 205–217.
 • Kubát K. (1986): Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. – Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, Praha.
 • Kubát K. [ed.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.
 • Laus H. (1908): Mährens Ackerunkräuter und Ruderalpflanzen. Zugleich ein Betrag zur Phytogeographie des Landes. – Brünn.
 • Laus H. (1909): Beiträge zur Flora von Mähren. – Verh. Naturfosch. Ver. Brünn 47 (1908): 149–174.
 • Laus H. (1913): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien nebst Bemerkungen über die geographische Verbreitung einiger Pflanzenarten. – Z. Mährisch. Landesmus. 13: 179–222.
 • Laus H. & Schierl A. (1900): Pflanzenformationen und Pflanzengenossenschaften im südlichen Mähren. – Zweiter Bericht des Clubs für Naturkunde (Section des Brünner Lehrervereins) für das Jahr 1899: 14–32.
 • Lososová Z. & Otýpková Z. (2001): Výskyt ohrožených plevelů na jižní Moravě. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 81–98.
 • Makowsky A. (1863): Die Flora des Brünner Kreises. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 1 (1862): 45–210.
 • Marhold K. (1995): Taxonomy of the genus Cardamine L. (Cruciferae) in the Carpathians and Pannonia. III. – Folia Geobot. Phytotax. 30: 397–434.
 • Martinec T., Pavlík M. & Cetl I. (1947): Vegetace lednických rybníků a její vztah k ústojnosti vody. – Pr. Morav. Přírod. Společ. 18/11: 1–24.
 • Martinec T., Rosypal S., Hovadík A., Rosypalová A. & Lorencová A. (1954): Fytoncidy v rostlinách Turoldu. – Pr. Brněn. Zákl. Čs. Akad. Věd 26/8, no. 308: 1–19.
 • Měsíček J. & Jarolímová V. (1992): List of chromosome numbers of the Czech vascular plants. – Academia, Praha.
 • Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968–1969): Floristický materiál ke květeně Moravy I–III. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147–160, 1968; 4: 29–47 & 87–105, 1969.
 • Neuhäuslová-Novotná Z. (1974): Rozšíření krabilice zápašné (Chaerophyllum aromaticum L.) v České socialistické republice. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 79–94.
 • Niessl G. (1866a): Botanische Notizen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 4, S.-B., (1865): 80–85.
 • Niessl G. (1866b): Vorarbeiten zu einer Kryptogamenflora von Mähren und Oesterreichisch-Schlesien. III. Höhere Sporenpflanzen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 4 (1865): 284–317.
 • Niessl G. (1869): Neue Fundorte aus der Flora des Brünner Kreises. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, S.-B., 7 (1868): 52–53.
 • Oborny A. (1879): Die Flora des Znaimer Kreises. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 17 (1878): 105–304.
 • Oborny A. (1885): Bericht der Comission für die Flora von Deutschland 1884. XI. Mähren. – Ber. Deutsch. Bot. Ges. 3: 193–198.
 • Oborny A. (1886a): Bericht der Comission für die Flora von Deutschland 1885. XIV.
 • Oborny A. (1886b): Flora von Mähren und österr. Schlesien. – Brünn.
 • Oborny A. (1890): Flora von Österreich-Ungarn. I. Mähren. – Österr. Bot. Z. 40: 204–207, 419–423.
 • Oborny A. (1891): Flora von Oesterreich-Ungarn. I. Mähren. – Österr. Bot. Z. 41: 179–181, 257–259, 387–394.
 • Oborny A. (1905): Die Hieracien aus Mähren und österr. Schlesien. (I. Untergattung Pilosella Fries). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 43 (1904): 135–276.
 • Oborny A. (1912): Ueber einige Pflanzenfunde aus Mähren und Oest.-Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 1–55.
 • Peckert T. (2002): Rozšíření Hieracium echioides a H. rothianum v České republice a na Slovensku. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 129–144.
 • Petrak F. (1910): Beiträge zur Flora von Mähren. – Allg. Bot. Z. 16: 4–6 & 20–23.
 • Petřík P. (2001): Šrucha velkokvětá (Portulaca grandiflora) – zplanělá v Praze. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 35 (2000): 169–171.
 • Picbauer R. (1909): Příspěvek ku květeně moravských rezů. – Sborn. Klubu Přírod. Prostějov 11: 100–131.
 • Pluháčková H. (1969): Floristické poměry okrajů Pavlovských vrchů v území mezi Mikulovem, Pavlovem a Milovicemi. – Ms. [Diplomová práce; depon. in: knihovna katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno.]
 • Podpěra J. (1908): Floristické poznámky. II. – Věst. Klubu Přírod. Prostějov 10 (1907): 3–18.
 • Podpěra J. (1914): Dodatky ku květeně moravské. – Čas. Morav. Mus. Zem. 14: 49–65 & 414–428.
 • Podpěra J. (1922): Plantae Moravicae novae vel minus cognitae. – Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. 12: 1–35.
 • Podpěra J. (1926): Schedae ad Floram exsiccatam Reipublicae Bohemicae Slovenicae. Centuria I. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 8 (1925): 135–153.
 • Podpěra J. (1927): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Fasc. 6/2. – Práce Morav. Přírod. Společ. 2 (1925)/10: 271–782.
 • Podpěra J. (1928): Die Vegetationsverhältnisse der Pollauer Berge. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie Mährens. – Acta Bot. Bohem. 7–8: 77–132 et 11 tab.
 • Podpěra J. (1929): Schedae ad Floram exsiccatam Reipublicae Bohemicae Slovenicae. Centuria IV. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 11 (1928): 155–173.
 • Podpěra J. (1930): Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Fasc. 6/3. – Práce Morav. Přírod. Společ. 5 (1928)/5: 57–415.
 • Podpěra J. (1934): Schedae ed floram exsiccatam Reipublicae Bohemicae Slovenicae. Centuria IX. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 16 (1933): 153–178.
 • Polák O. (2001): Co nás zvláště zaujalo na botanických exkurzích Klubu přírodovědeckého v letech 1988–1997. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 1989–2000: 16–19, 2001.
 • Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda 18: 1–166.
 • Pyšek P. & Mandák B. (1998): Elodea canadensis: naturalizace v České republice a seznam lokalit. – Muzeum a současnost, ser. natur., 12: 51–68.
 • Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. – Preslia 74: 97–186.
 • Reissek S. (1841a): Beiträge zur Flora Mährens. – Flora 24: 673–699.
 • Reissek S. (1841b): Supplement zu Rohrer’s und Mayer’s Flora von Mähren. – Mitth. Mähri.-Schles. Ges. Beförd. Ackerb. Natur- u. Landesk. Brünn 40: 89–92, 119, 135, 136, 151, 152, 168 (1841); 41: 224, 232, 272, 342 (1841).
 • Rigasová M. (1992): Stepní lokality bývalého hraničního pásma. – Regiom, Mikulov, [1992]: 11–12.
 • Rigasová M. (1993): Stepní lokality bývalého hraničního pásma mezi Sedlcem a Valticemi. – Regiom, Mikulov, [1993]: 24–26.
 • Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernementes... – Brünn.
 • Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. – Preslia 74: 27–44.
 • Rydlo J. (1994): Poznámky k rozšíření a variabilitě Ceratophyllum submersum L. – Muzeum a současnost, ser. natur., 8: 78.
 • Řepka R. (1983): Poznámky k výskytu Carex stenophylla Wahlenb. na Moravě. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 123–128.
 • Schierl A. (1890): Flora von Oesterreich-Ungarn. – Österr. Bot. Z. 40 (1890): 26.
 • Schierl A. (1896): Beträge zur Flora Mährens. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 34 (1895): 199–206.
 • Schierl A. (1902): II. Nachtrag zur mährischen Flora. – Vierter Ber. u. Abh. d. Clubs f. Naturk. (Section des Brünner Lehrervereins) f. d. Jahr 1901/02, Abh., pp. 48–56.
 • Schlosser J. C. (1843): Anleitung, die im Mährischen Gouvernement wildwachsenden und am häufigsten cultivirten Pflanzen ... zu bestimmen. – Brünn.
 • Skalický V. (1965): Gratiola officinalis L. in der Tschechoslowakei mit einigen Bemerkungen zur phytogeographischen Gliederung der Tschecholsowakei. – Preslia 37: 289–298.
 • Skřivánek V. (1952): Nové naleziště Carex Fritschii Waisb. na Moravě. – Čs. Bot. Listy 5: 28.
 • Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (Hieracium sect. Piloselloidae) v ČSSR. – Preslia 35: 350–354.
 • Slavík B. (1986): Fytokartografické syntézy ČSR. – Botanický ústav ČSAV, Průhonice.
 • Slavík B. [ed.] (1995, 1997, 2000): Květena České republiky. Vol. 4–6. – Academia, Praha.
 • Smejkal M. (1961a): Nové nebo málo známé rostliny československé flóry I. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 33 (1961): 33–43.
 • Smejkal M. (1961b): Taxonomická studie druhu Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. ampl. Briq. v Československu. – Preslia 33: 386–398.
 • Smejkal M. (1963): Pavlovské (Pálavské) kopce. – In: Kolektiv, Botanické exkurze v brněnském okolí, p. 18–22, Brno.
 • Smejkal M. & Dvořáková M. (1972): Schedae ad floram exsiccatam reipublicae socialisticae Čechoslovacae. Centuria XVI. (No. 1501–1600). – Universita J. E. Purkyně, Brno.
 • Soják J. (1987): Notes on Potentilla paradoxa and P. supina. – Preslia 59: 271–272.
 • Svoboda J. (1925): Biologický kurs prof. B. Valouška v Břeclavi. – Vesmír 4: 55–56.
 • Šmarda J. (1953): Halofytní květena jižní Moravy. – Pr. Morav.-Slez. Akad. Věd. Přír. 25: 122–168.
 • Šmarda J. (1963): Z květeny Pavlovských kopců. – In: Z jihomoravských reservací, p. 3–18, Mikulov.
 • Štěpánek J. (1983): Erucastrum gallicum a E. nasturtiifolium v českých zemích. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 27–42.
 • Šuk V. (1956): Květena Mikulovska. – In: Hosák L., Valoušek B. & Šuk V., Mikulovsko. Vlastivědný sborník o historii, geologii a květeně Mikulovska, p. 97–139, Brno.
 • Šumberová K. (1997): Botanická studie území při soutoku Moravy a Dyje. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knihovna katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univiverzity, Brno.]
 • Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. – Muzeum a současnost, ser. natur., 13: 33–53.
 • Šumberová K., Grulich V. & Danihelka J. (2000): Flóra cévnatých rostlin. – In: Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje, p. 107–180, Masarykova univerzita, Brno.
 • Trávníček B. (1991): Rozrazily rodu Pseudolysimachion v České republice. II. Rozšíření druhů sekce Pseudolysimachion a kříženců. – Preslia 73: 245–272.
 • Uechtritz M. (1840): Ueber den Vegetations-Charakter des Mährisch-Oesterreichischen Gränz- oder sogenannten Wein-Gebirges. – Uebers. Arb. Veränd. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 1839: 137–139.
 • Unar J., Unarová M. & Unar P. (2001): Zajímavější botanické nálezy z území Moravy v posledních letech. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 1989–2000: 29–34, 2001.
 • Vicherek J. (1960): Poznámky k vegetaci a květeně aluviální nivy dolního Podyjí. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 32 (1960): 55–67.
 • Vítek E. (1927): Příspěvek ku květeně moravských trav. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 9 (1926): 78–82.
 • Vítková P. (2000): Rozšíření druhů Cirsium eriophorum (L.) Scop. a Cirsium pannonicum (L. fil.) Link. [sic!] v České republice. – Ms. [Dipl. práce; depon. in: knihovna katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno.]
 • Wiesbaur J. (1904): Zur Veilchenflora der Nikolsburg-Polauer Berge. – Österr. Bot. Z. 54: 256–258.
 • Wiesner J. (1855): Excursion in das südliche Mähren. – Oesterr. Bot. Wochenbl. 5: 274–276.
 • Wildt A. (1906): Floristische Mittheilungen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 44 (1905): 257–260.
 • Wildt A. (1908): Beiträge zur Flora Mährens. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 46 (1907): 94–99.
 • Wildt A. (1910): Weitere Beträge zur Flora Mährens. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 48 (1909): 18–24.
 • Wildt A. (1912): Beitrag zur Flora von Mähren. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 50 (1911): 56–62.
 • Wildt A. (1913): Neue Standorte mährischer Gefäßpflanzen. – Z. Mähr. Landesmus. 13: 230–234.
 • Wildt A. (1915): Weitere neue Standorte mährischer Pflanzen. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 53 (1914): 261–267.
 • Wildt A. (1916): Ein weiterer Beitrag zur Flora von Mähren. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 54 (1915): 94–97.
 • Wildt A. (1921): Für Mähren neue oder an neuen Standorten beobachtete Gefäßpflanzen. – Österr. Bot. Z. 70: 205.
 • Wójcicki J. J. & Marhold K. (1993): Variability, hybridization and distribution of Prunus fruticosa (Rosaceae) in the Czech Republic and Slovakia. – Polish Bot. Stud. 5: 9–24.
 • Zapletálek J. (1933): Květena Lednicka. Studie o zeměpisném rozšíření rostlin v nejjižnější části Moravy při dolním toku Dyje. – Ms. [Depon. in: knihovna katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno.]
 • Zapletálek J. (1939): Geobotanické poznámky z dolního Podyjí. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 21 (1938): 61–68.
 • Zelený V. (1982): Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare Lam.) v Československu. – Studie ČSAV 1982/10: 1–128.
 • Zimmermann F. (1916): Die Fauna und Flora der Grenzteiche bei Eisgrub. I. Teil. Gastropoda et Acephala. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn, Abh., 54 (1915): 1–25.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt