Správa CHKO Pálava >> Ochrana přírody >> Mezinárodní význam

Mezinárodní význam

Mezinárodní význam

V 80. letech 20. století byly zpracovány odborné podklady pro zařazení území CHKO Pálava do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO. Zřizovací dekret Biosférické rezervace (BR) Pálava byl podepsán 16. června 1986 a biosférická rezervace se ztotožnila s územím CHKO Pálava. Všechny povinnosti v rámci programu Člověk a biosféra (MaB) tak za toto mezinárodní ocenění plnila Správa CHKO Pálava, která připravila rozsáhlý projekt financovaný Světovou bankou, týkající se různých oblastí ochrany přírody a řešený v letech 1993–1996. V jeho rámci byla také zpracována řada zoologických, botanických, ale také kulturně-historických studií daného území. V roce 2003 pak došlo po několikaletých přípravách ke zřízení Biosférické rezervace Dolní Morava (www.dolnimorava.org), která rozšířila BR Pálava o sousední lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Dnes je území CHKO Pálava její součástí.

Část území CHKO Pálava (NPR Křivé jezero) je také začleněno do mezinárodně významného mokřadu (Ramsar site) Mokřady dolního Podyjí, jež se většinově rozkládá mimo CHKO, který se nachází v místě původního souvislého komplexu lužních biotopů podél řeky Dyje a Moravy a je nově začlený do triletrálniho mezinárodního mokřadního území na pomezí Čeké republiky, Slovenska a Rakouska.

Velkou mezinárodní aktivitou vztahující se k území CHKO Pálava bylo zařazení do soustavy Natura 2000, kdy Správa CHKO Pálava vydává stanoviska k záměrům a koncepcím, jimiž mohou být dotčeny Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti (PO) nacházející se na území CHKO Pálava a také vydává souhlasy k činnostem v Ptačí oblasti Pálava a Ptačí oblasti Lednické rybníky.

Celé území CHKO Pálava bylo vzhledem ke svému významu také zahrnuto do přehledu důležitých ornitologických lokalit Evropy IBA (Important Bird Areas).

Poslední mezinárodní aktivitou týkající se CHKO Pálava byl podpis Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (dále jen Úmluva), kterou Česká republika ratifikovala 16. 6. 2005. CHKO Pálava se tak stala členem Karpatské soustavy chráněných území (CNPA) a pravidelně se zúčastňuje setkání stakeholderů Karpatské úmluvy, organizovaných na českém území. Základní informaci o Úmluvě najdete zde: Karpaty v České republice, nebo na odkazech (http://chm.nature.cz/dalsi-mezinarodni-zavazky/karpatska-umluva/, http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-umluvy/karpatska-umluva/,  http://www.carpathianconvention.org/).

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt