Natura 2000

NATURA 2000 je soustava evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), jejímž cílem je chránit vybrané rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště, významné z evropského hlediska. Seznam těchto druhů a stanovišť je uveden v přílohách směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) a v přílohách směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích).

Dle směrnice o ptácích je každý členský stát Evropské unie povinen vyhlásit pro vzácné, ohrožené a významné druhy ptáků tzv. ptačí oblasti (anglický originál Special Protection Areas - SPA). Na území České republiky je takto vyhlášeno 41 ptačích oblastí. Jejich seznam a bližší informace k nim lze najít na stránkách http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

Obdobně má každý členský stát dle směrnice o stanovištích povinnost navrhnout území k vyhlášení tzv. evropsky významných lokalit (anglický originál Sites of Comunity Importace-SCI). Navržená území jsou zařazena do tzv. národního seznamu podléhajícímu schvalovacímu procesu, který je koordinován Evropskou komisí. V případě jeho schválení jsou daná navržená území zařazena do tzv. evropského seznamu a evropsky významnými lokalitami se stávají okamžikem jejich vyhlášení v nařízení vlády ČR. V současné době přijala Evropská komise aktualizované seznamy evropsky významných lokalit pro Českou republiku, které jsou publikované pod číslem K (2010) 9669 – kontinentální biogeografická oblast a pod číslem K (2010) 9677 – panonská biogeografická oblast. Tyto aktualizované seznamy lze najít na stránkách http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

Za realizaci a funkčnost soustavy Natura 2000 v České republice zodpovídá Ministerstvo životního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zajišťuje sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných druhů a typů evropsky významných stanovišť. Na základě tohoto sledování je v šestiletém cyklu zasílána Evropské komisi tzv. hodnotící zpráva. První hodnotící zpráva byla zaslána v roce 2007. Více o monitoringu ptačích oblastí a evropsky významných lokalit najdete na stránkách http://www.biomonitoring.cz/

Podrobnější informace o soustavě Natura 2000 v České republice naleznete na stránkách http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

Mapový prohlížeč se základními informacemi a lokalitách soustavy Natura 2000 na území celé Evropské unie naleznete na stránkách http://natura2000.eea.europa.eu/

V souvislosti se soustavou Natura 2000 Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava vydává dle § 45i zákona stanoviska k záměrům a koncepcím, jimiž mohou být dotčeny EVL a PO nacházející se na území CHKO Pálava a na území vybraných národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) včetně jejich ochranných pásem.  V těchto územích dále Správa CHKO ukládá kompenzační opatření dle § 45i odst. 11. Správa CHKO Pálava také vydává dle § 45e zákona souhlasy k činnostem v Ptačí oblasti Pálava , jež jsou uvedeny v nařízení vlády o vymezení této ptačí oblasti. Souhlasy k těmto činnostem vydává Správa CHKO Pálava i v NPR Cahnov-Soutok a NPR Ranšpurk včetně jejich ochranných pásem, neboť tyto NPR se nacházejí v Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko.

 

Evropsky významné lokality v kompentenci SCHKO Pálava

kód název EVL
CZ0624104 Děvín
CZ0623781 Klentnice – kostel svatého Jiří
CZ0623800 Milovický les
CZ0624099 Niva Dyje (území CHKO Pálava, NPP Pastvisko u Lednice a NPR Lednické rybníky)
CZ0624102 Slanisko u Nesytu
CZ0624043 Stolová hora
CZ0624234 Svatý kopeček u Mikulova
CZ0624098 Turold
CZ 0622218 Dunajovické kopce
CZ 0620009 Lednické rybníky
CZ 0620147 Miroslavské kopce
CZ 0624117 Na Adamcích
CZ 0624060 Pouzdřanská step – Kolby
CZ 0623045 Rendezvous
CZ 0624119 Soutok -Podluží (území NPR Cahnov-Soutok  a NPR Ranšpurk)
CZ 0620018 Větrníky
CZ0624070 Hodonínská Doubrava (území NPP Hodonínská dúbrava)
CZ 0624114 Přední kout (území NPP Kukle)
CZ 0624062 Černecký a Milonický hájek (území NPP Malhotky)

 

Ptačí oblasti v kompetenci SCHKO Pálava

kód název PO
CZ0621029 Pálava
CZ0621028 Lednické rybníky
CZ0624234 Soutok - Tvrdonicko (území NPR Cahnov-Soutok a NPR Ranšpurk)

 

Více podrobnějších informací o lokalitách soustavy Natura 2000 v kompetenci Správy CHKO Pálava najdete na stránkách http://www.nature.cz/natura2000/narizeni_vlady/CZ0620018.html

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt