Správa CHKO Pálava >> Ochrana přírody >> Památné stromy

Památné stromy

 

 

Památný strom - Lípa na Brněnské

Kód ÚSOP: 101023

 

Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)

Vyhlásil: Městský úřad Mikulov dne 14. 7. 2004

 

Obvod: 240 cm

Výška: 19 m

Stáří (cca): cca 150 let

 

Strom se v současné době nachází v soukromé zahradě za rodinným domem v ulici Brněnská. V minulosti byl součástí historického hospodářského dvorce, který byl později využíván jako distribuční sklad Jihomoravských dřevařských závodů Dřevona. Svým umístěním pravděpodobně navazoval na lipovou alej, která lemovala císařskou silnici směrem od Brna a která označovala příjezdovou silnici a vstup do města.

 

Strom zareagoval na stavební práce a odstranění náletových dřevin v jeho blízkosti při přípravě pozemků k výstavbě v letech 2005–2010 dočasným snížením vitality. Důsledkem bylo zvýšené prosychání koruny a „pouštění větví“. Provedením zdravotního řezu s částečnou redukcí koruny došlo ke stabilizaci zdravotního stavu stromu, nyní dochází k jeho postupné regeneraci. Strom je nadále dostatečně vitální a má dobrou perspektivu dalšího růstu, zdravotní stav stromu je mírně zhoršený

 

Tato lípa je ze čtyř památných lip na území CHKO Pálava jediným zástupcem tohoto druhu, zbývající tři lípy jsou lípy velkolisté (Svatofloriánská lípa v Horních Věstonicích, Klentnická lípa Sv. Jana Nepomuckého, Lípa u hrobky v Mikulově).

 

Památný strom - Lípa u hrobky

Kód ÚSOP: 101024

 

Druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Vyhlásil: Městský úřad Mikulov dne 14. 5. 2004

 

Obvod: 245 cm

Výška: 14 m

Stáří (cca): 60 let

 

Strom se nachází v městské památkové rezervaci za Dietrichsteinskou hrobkou uprostřed zatravněného ostrůvku mezi komunikacemi v blízkosti hradební zdi. Dříve na tomto místě stál dům, který byl po 2. sv. válce odstraněn. Při renovaci hradební zdi v okolí hrobky v 60-tých letech 20 st. byl na jeho místě vysazen strom, který v rámci obnovy veřejné zeleně poskytlo Město Mikulov.

O tento strom se po celou dobu starala paní Anděla Němečková, která jej jako vzrostlou zapěstovanou sazenici vysadila.

 

Zdravotní stav stromu je velmi dobrý. Koruna je pravidelná, rovnoměrná, strom kvete a plodí, semena jsou klíčivá.

 

Za dobrou vitalitu a bujný růst strom pravděpodobně vděčí dostatku podzemní vody, jelikož roste v blízkosti potoka Hnánice, který je v současné době zatrubněn a veden pod terénem.

 

 IMG_0580004

Památný strom - Dub u sv. Jana Nepomuckého

Kód ÚSOP: 106067

 

Druh: dub letní (Quercus robur)

Vyhlásil: AOPK ČR dne 11. 5. 2015

 

Obvod: 490 cm

Výška: 14 m

Stáří (cca): 250 let

 

Dub se nachází u zdi bývalé požární zbrojnice v blízkosti centra města Mikulov. Důvodem pro vyhlášení tohoto stromu byly jeho mimořádné rozměry, stáří a taxon. Duby podobných rozměrů a stáří se běžně v zastavěných územích nevyskytují, jedná se spíše o parkovou a lesní dřevinu - tento strom je zde velkou raritou. V místě svého růstu tvoří také významnou ekologickou a estetickou dominantu.

 

Strom byl vysazen u napajedla a strategického brodu přes potok Hnánice, kde doprovázel sochu sv. Jana Nepomuckého. Písemné záznamy o původu nebyly dohledány, odhadované stáří je 250 let. Na rytině plánu města r. 1784 jsou patrné podél potoka i na místě brodu koruny mladých stromků. Jestli některá z nich patří tomuto stromu nebylo prokázáno.

 

V současné době je potok Hnánice veden pod stávající cestou a dub je ze tří stran obestavěn objektem bývalé hasičské zbrojnice. Je zřejmé, že blízkost objektu negativně ovlivňuje zdravotní stav a vitalitu dřeviny a neslučuje se s perspektivou jejího dalšího vývoje. V rámci plánovaných rekonstrukčních prací bude žádoucí zajistit provedení takových opatření, aby byl zajištěn dostatečný a důstojný prostor pro další existenci tohoto významného památného stromu.

 

Památný strom - Platan javorolistý

Kód ÚSOP: 101021

 

Druh: platan javorolistý (Platanus hispanica)

Vyhlásil: Správa CHKO Pálava dne 30. 3. 2005

 

Obvod: 530 cm

Výška: 32 m

Stáří (cca): 165 let

 

Platan javorolistý roste v Mikulově na ploše malé parkové úpravy na křižovatce ulic Pod platanem a Vídeňské v těsné blízkosti frekventované silniční komunikace. Stáří stromu je odhadnuto na 165 let s předpokládaným datem výsadby před rokem 1850. Platany obecně jsou introdukovanou dřevinou, která se do Evropy začala dovážet až začátkem 19tého století)*.

 

Dle dostupných historických podkladů byl mikulovský platan vysazen na místě zahrady na průčelí domu patřícího rodu Dietrichsteinů. U silnice vedle stromu se nachází jeden z původně nejvydatnějších mikulovských pramenů, tzv. Herringbrunnen, který je dodnes činný.

 

Zdravotní stav je velmi dobrý. Koruna je pravidelná, bez prosychajících větví a viditelných poškození. Kmen stromu nejeví známky mechanického poškození, napadení houbami nebo vnitřní hniloby. Přítomnost vodního zdroje vysvětluje výbornou vitalitu stromu a mohutnost jeho vzrůstu.

 

Památný strom - Věstonická oskeruše

Kód USOP: 101022

 

Druh: jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)

Vyhlásil: Správa CHKO Pálava dne 16. 3. 2005

 

Obvod: 320 cm

Výška: 17 m

Stáří (cca): 120 let

 

Věstonická oskeruše roste mezi obcemi Pavlov a Dolní Věstonice a je výjimečná svým vzrůstem i věkem. Podle tvaru koruny lze usuzovat na solitérní růst na okraji louky v mladším věku. Později strom obklopil lesní porost. Stáří stromu je odhadováno na cca 200 let. Strom dosahuje ve výšce 1,30 metru od paty kmene 320 centimetrů na obvodu kmene a je 14 metrů vysoký. Plodí poměrně nepravidelně, avšak v plodných letech bývá úroda vysoká (až 500 kg ovoce). Semena jsou cenným zdrojem sadebního materiálu, který je využíván pro posilování populace jeřábu oskeruše na Pálavě a v okolí.

 

 

 

 

Památný strom - Klentnická lípa Sv. Jana Nepomuckého

Kód ÚSOP: 105744

 

Druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Vyhlásil: Správa CHKO Pálava dne 13. 6. 2011

 

Obvod: 400 cm

Výška: 16 m

Stáří (cca): 220 let

 

Strom se nachází uprostřed zatravněné plochy trojúhelníkového tvaru poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého v Klentnici. Tato plocha je vymezena odstavným parkovištěm v blízkosti silnice II. třídy, místní komunikací vedoucí do areálu organizace Srdce v domě a pěším nezpevněným chodníkem.

 

Strom byl vysazen v roce 1791 při instalaci sochy sv. Jana Nepomuckého na místě zaniklé kaple sv. Jiří. Původně zde byly vysazeny dvě lípy, z každé strany kaple, na mapě z roku 1879 jsou zakresleny ještě oba stromy, na leteckém snímku z r. 1938 je zachycen pouze jeden strom. Kdy zanikla druhá lípa se nepodařilo dohledat.

 

Vitální jedinec s nepravidelnou kulovitou korunou. Strom kvete a plodí, klíčivost nebyla zjišťována. Zdravotní stav stromu je mírně zhoršený. Báze kmene je bez viditelného poškození.

Na východní a západní straně došlo v minulosti (2010, 2014) k odlomení kosterních větví primárního větvení. Větvení je tvořeno dvěma úrovněmi, první úroveň tvořily mohutné kosterní větve průměru cca 40 cm v orientaci směrové růžice, do současné doby se však zachovala pouze větev na jižní straně. Trhliny navíc odhalily rozsáhlou dutinu uvnitř kmene. Trhliny proto byly zastřešeny, aby nedocházelo k navlhání dutiny a k šíření dřevokazných hub uvnitř stromu. Z preventivních důvodů pro zajištění bezpečnosti a životnosti stromu byla koruna zpevněna dynamickými vazbami. Do budoucna je nutné stojkami staticky zajistit jižní kosterní větev a zabránit jejímu odlomení, mohlo by hrozit rozlomení celého kmene

 

Památný strom -  SVATOFLORIÁNSKÁ LÍPA

Kód ÚSOP: 105804

 

Druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Vyhlásil: Správa CHKO Pálava dne 20. 12. 2011

 

Obvod: 245 cm

Výška: 12 m

Stáří (cca): 120 let

 

Strom se nachází na návsi v těsné blízkosti sochy sv. Floriana nedaleko místní fary a kostela sv. Rosalie. Roste v prostoru místní komunikace uprostřed zatravněného ostrůvku v centru obce Horní Věstonice.

 

Strom byl vysazen 31. července roku 1895 duchovním otcem Josefem Mahrem u příležitosti první sloužené mše svaté místního duchovního Františka Halbedla (zdroj kronika obce).

 

Zdravotní stav stromu je dobrý, koruna je košatá, pravidelná, bez prosychajících větví. Nejsou patrny známky napadení hmyzem a houbami, báze kmene bez viditelného výrazného poškození. V místě nasazení koruny byly v minulosti odřezány tři větve z důvodu zprůjezdnění motorových vozidel po sousedící komunikaci. Pletivo kalusu je zdravé a dutiny jsou před zavalením.

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt