Správa CHKO Pálava >> Ochrana přírody >> Plán péče CHKO Pálava

Plán péče

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území (§ 38, odst. 1 zákona). Zpracování plánů péče o CHKO zajišťuje Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále MŽP) prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Podrobnosti ke způsobu zpracování a obsahu plánu péče jsou stanoveny prováděcím předpisem a pro CHKO dále rozpracovány v metodickém pokynu MŽP, zveřejněném ve Věstníku MŽP č. 6/2004. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánu ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.

Plán péče o CHKO Pálava je zpracován na období let 2016 až 2025 a navazuje na předchozí plán péče schválený na období 2006 až 2015. Byl zpracován kolektivem autorů složeným z pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Plán péče o CHKO Pálava - rozborová část PP_CHKO_PA_2016-2025_rozbory_schvalena_verze.pdf

Plán péče o CHKO Pálava - návrhová část

a přílohy

PP_CHKO_PA_2016-2025_navrhy_schvalena_verze.pdf

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt