Správa CHKO Pálava >> Práce s veřejností a EVVO

Práce s veřejností a EVVO

Za účelem kvalitní výchovné, vzdělávací a osvětové práce s veřejností v CHKO jsou zajištěny jednak aktivity pracovníků Správy, anebo jsou potřebné činnosti smluvně nebo dobrovolně dodávány jinými partnerskými subjekty.

Správa CHKO prostřednictvím svých pracovníků, proškolených v základních komunikačních dovednostech, naplňuje svoji práci s veřejností zejména denním kontaktem při řešení pracovních povinností. Výjimečně a ve velmi omezeném počtu lidí organizují pracovníci exkurze v terénu nebo přednášky pro skupiny zájemců, především z řad studentů. Občas proběhne i vystoupení v různých médiích (rozhlas, televize) nebo jsou publikovány informace v tisku. Správa má zájem pracovat s veřejností koncepčně, ale současná personální ani ekonomická situace na pracovišti tomuto nepřeje, a proto se řeší pouze nárazové aktivity. Z těchto důvodů se již několik let netisknou vlastní propagační materiály. V roce 2015, po několika letech nekoncepční práce, Správa CHKO Pálava zpracovala pro svoji potřebu Strategii propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava na léta 2016-2020 a podle ní se snaží opět s veřejností pozitivně pracovat.

Zásadnější a systematičtější postavení v práci s veřejností plnilo v minulosti Centrum ekologické výchovy (CEV) Pálava se sídlem v Mikulově (http://www.cev.palava.cz/), zřízené základní organizací ČSOP. Za několik let svého působení zajišťovalo tyto služby v širším regionu, jehož hlavní částí je území CHKO Pálava, a to zejména školní mládeži a pedagogům. Výsledky své činnosti pravidelně publikovalo ve výročních zprávách a byly hodnoceny jako dostatečné. V současné době je aktivita CEV Pálava silně utlumena a v území CHKO neexistuje plnohodnotná náhrada pro tyto činnosti.

V Mikulově je provozováno Turistické informační centrum (TIC) Mikulov (http://www.mikulov.cz/turistika/turisticke-informacni-centrum-mikulov/) se sídlem ve středu města. Tato služba vznikla pod záštitou ZO ČSOP Adonis a plní svoji funkci zejména v Mikulově a přilehlém regionu, koordinačně působí i pro ostatní TIC v okrese. Informační služby TIC Mikulov jsou koordinovány ve spolupráci se Správou CHKO Pálava.

Regionální muzeum v Mikulově (http://www.rmm.cz/) je další instituce, které ve spolupráci se správou CHKO Pálava poskytuje podstatné informace o území CHKO Pálava. Její expozice věnované zejména historii nebo vinařství, spolu s odbornou činností z oblasti historie, zoologie, botaniky a dalších společenských oborů velmi významně ovlivňují především návštěvníky, ale i místní obyvatele. Nejnovější, přírodě asi nejbližší, aktivitou Regionálního muzea je provoz expozice Archeopark Pavlov (http://www.archeoparkpavlov.cz/), věnované historii archeologického výzkumu, geologickým a přírodním podmínkam a každodennímu životu naších dávných předků. Pro děti jsou zde připraveny interaktivní prvky.
Za účelem kvalitní výchovné, vzdělávací a osvětové práce s veřejností v CHKO jsou zajištěny jednak aktivity pracovníků Správy, anebo jsou potřebné činnosti smluvně nebo dobrovolně dodávány jinými partnerskými subjekty.

Správa CHKO prostřednictvím svých pracovníků, proškolených v základních komunikačních dovednostech, naplňuje svoji práci s veřejností zejména denním kontaktem při řešení pracovních povinností. Výjimečně a ve velmi omezeném počtu lidí organizují pracovníci exkurze v terénu nebo přednášky pro skupiny zájemců, především z řad studentů. Občas proběhne i vystoupení v různých médiích (rozhlas, televize) nebo jsou publikovány informace v tisku. Správa má zájem pracovat s veřejností koncepčně, ale současná personální ani ekonomická situace na pracovišti tomuto nepřeje, a proto se řeší pouze nárazové aktivity. Z těchto důvodů se již několik let netisknou vlastní propagační materiály. V roce 2015, po několika letech nekoncepční práce, Správa CHKO Pálava zpracovala pro svoji potřebu Strategii propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava na léta 2016-2020 a podle ní se snaží opět s veřejností pozitivně pracovat.

Samostatnými aktivitami Správy CHKO Pálava, kterými působí v území CHKO Pálava na veřejnost, jsou zejména návštěvnická infrastruktura ochrany přírody, naučné stezky a stráž přírody.

 

V aktuálním plánu péče o CHKO Pálava na období 2016-2025 je proto uvedeno:

Dlouhodobý cíl práce s veřejností v CHKO Pálava

-      minimalizace negativního působení místního obyvatelstva a návštěvníků na území CHKO Pálava pomocí kvalifikované a koordinované práce s veřejností a výchovného působení na tyto skupiny

-      veřejnost, místní a působící v CHKO, informovaná v oblasti ochrany přírodních a krajinných hodnot CHKO Pálava

-      veřejnost motivovaná k účasti na ochraně přírody a krajiny v CHKO Pálava, spolupracující a podporující aktivity Správy CHKO

-      návštěvnická veřejnost spokojená s poskytovanými terénními službami zprostředkujícími poznávání chráněné přírody CHKO Pálava

 

Navrhovaná opatření

-      vypracovat koncepční materiál pro práci s veřejností, který bude vhodně finančně a personálně zajištěn, a tak bude možné jej aktivně naplňovat ve všech jeho částech a formách

-      podílet se s obcemi, Turistickou informační kanceláří Mikulov a dalšími vhodnými organizacemi a institucemi na zabezpečení maximálního množství informací pro veřejnost

-      připravovat, případně i vybudovat Dům přírody nebo informační středisko CHKO (např. v Dolních Věstonicích), ze svých zdrojů nebo ve spolupráci s místními partnery

-      spolupracovat se zájmovými organizacemi (např. KČT, ČSOP, ČSO, MRS, ČESON, Česká botanická společnost, Česká entomologická společnost apod.) i profesními organizacemi (LČR, VŠ, RMM apod.) při pořádání terénních exkurzí a speciálních akcí pro veřejnost (např. Netopýří noc, Vítání ptačího zpěvu) souvisejících s presentací přírody v CHKO Pálava

-      šířit osvětu mezi členy zájmových organizací, které jsou svým zaměřením orientovány na činnosti v přírodě (např. ČMMJ, MRS, turistické oddíly, skauti, cyklisté, horolezci, orientační běžci)

-      spolupracovat se školami všech stupňů na ekologické výchově, osvětě a vzdělávání

-      spolupracovat s regionálními médii uveřejňováním zpráv a poskytováním informací o činnosti Správy CHKO

-      udržovat a rozvíjet terénní informační systém u jednotlivých MZCHÚ, instalovat nové a obnovovat staré nebo poškozené informační tabule se základními údaji a informacemi i na jiných místech s přírodními (např. památné stromy) či historickými zajímavostmi.

-      udržovat stávající naučné stezky (Turold, Děvín), připravit a případně realizovat projekt nové naučné stezky v NPR Tabulová a spolupracovat s dalšími subjekty při zřizování a provozu jiných naučných stezek (např. NS Svatý kopeček)

-      poskytovat informace prostřednictvím aktualizovaných internetových stránek AOPK ČR nebo dalších vhodných médií (např. Facebook)

-      podporovat vznik a činnost partnerských občanských sdružení zabývajících se ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou v území CHKO Pálava a širším okolí

-      vydávat či aktivně spolupracovat na vydávání odborných, naučných a popularizačních tiskovin (např. Regiom, e-Věstník)

-      spolupracovat s regionálním tiskem, uveřejňovat zprávy o činnosti Správy CHKO prostřednictvím tiskových zpráv, pořádání setkání s novináři atd.

-      podílet se na distribuci, resp. vydávání informačních materiálů, které budou přibližovat zásady hospodaření v CHKO (zemědělství, lesnictví) a ukazovat možnosti, jaké pro hospodaření vyplývají z dotačních programů

-      podporovat zvyšování odborné úrovně členů stráže přírody v místní znalosti CHKO a koordinovat jejich činnost a využívat je jako průvodcovskou a informační službu pro veřejnost

-      spolupracovat s pořadateli akcí propagujících tradiční formy hospodaření a místní produkty

-      připravit projekt Domu přírody (nebo Informačního střediska CHKO Pálava a Biosférické rezervace Dolní Morava) a ze svých nebo sdružených finančních zdrojů jej realizovat ve spolupráci s obcí Dolní Věstonice a dalšími místními a regionálními partnery.

 

Navrhované zásady

-      umísťování informačních tabulí mimo zástavbu a pořádání hromadných akcí konzultovat se Správou CHKO

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt