Správa CHKO Pálava >> Práce s veřejností a EVVO >> Strategie propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava

Strategie propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) provádí mimo jiné ve smyslu § 78, odst.5) zákona č.114 Sb. o ochraně přírody a krajiny i informační a kulturně-výchovnou činnost. V souladu s potřebami AOPK ČR a Regionálního pracoviště (RP) Jižní Morava, připravuje pro prosazování záměrů a úkolů ochrany přírody ve vymezeném území oddělení Správa CHKO Pálava Strategii propagace ochrany přírody na Správě CHKO Pálava (dále Strategie) - koncepční materiál, který vychází ze všech doposud u AOPK ČR, resp. jejích předchůdců, zpracovaných koncepčních materiálů v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a z obdobných materiálů doposud zpracovaných pro konkrétní potřeby Správy CHKO Pálava. Strategie také vychází z aktuálních možností, personálních i ekonomických, na tomto pracovišti a ze znalosti stavu vědomostí a chování místních obyvatel a návštěvníků v území CHKO Pálava. Jako základní dokument popisující aktuální stav a situaci v CHKO Pálava je pro potřebu strategie použit plán péče o CHKO Pálava, který formuluje problematiku týkající se práce s veřejností v několika kapitolách. Strategie je vypracovávána pro různě dlouhá období několika let.

Strategie je schvalována vedoucím oddělení Správa CHKO Pálava a stává se tak závaznou pro všechny pracovníky tohoto oddělení a naplňovat by se měla především jejich koordinovanou činností a aktivitou. Strategie je vyhodnocována průběžně půlročně (k 30. 6.) a souhrnně pak za celý kalendářní rok.

Pro lepší zajištění plnění strategie je vždy na začátku kalendářního roku s ohledem na aktuální finanční možnosti a nároky zpracován Akční plán pro daný rok s výčtem upřesněných akcí a aktivit vycházejících ze Strategie. V něm jsou pro ně specifikovány organizační a finanční zodpovědnost a termíny plnění. Akční plány jsou vyhodnocovány ročně.

Strategie propagace OP na SCHKO Pálava na léta 2016-2020

Vyhodnocení strategie propagace OP na SCHKO Pálava za rok 2016

Vyhodnocení strategie propagace OP na SCHKO Pálava za rok 2017

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt