Geocaching

Tato velmi populární hra stojící na pomezí sportu a turistiky, spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. V případě, že jsou cache ukrývány v přírodě si musí autor uvědomit, zda při jejich umístění neporušuje nějaké chráněné zájmy. V našem případě především zákon o ochraně přírody.

Na území CHKO Pálava je umístěno několik desítek schránek, které nejsou v konfliktu se zájmy ochrany přírody. Tam kde byl u některé cache shledán problém, byl autor vyzván k přesunu nebo zrušení.

Hodláte-li na území CHKO Pálava umístit novou cashe prostudujte si prosím pravidla pro cache v chráněných územích.

 

Jak může geocaching pomoci ohrožené přírodě?

 

Snadno, stačí kontaktovat Správu CHKO Pálava (pavel.dedek@nature.cz) a domluvit se na umístění nové "kešky" na lokalitách, jejichž existence a prosperita závisí na pravidelném narušování povrchu půdy (např. sešlapem).

Takových lokalit je na Pálavě více, a pokud máte zájem prostřednictvím svého koníčka pomoct ohroženým kytkám, samotářským včelám nebo bizarním broukům majkám, neváhejte a ozvěte se na výše uvedený mail, společně bychom pak vybrali to správné místo.

 

 

V případě, že hodláte cache umístit v blízkosti některého z památných stromů připojujeme následující doporučení.

Doporučení pro umísťování cache k památným stromům

Památné stromy:

Památné stromy jsou vyhlašovány a chráněny na základě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 46). Památné stromy je podle tohoto zákona zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Okolo každého památného stromu je vymezeno ochranné pásmo, které většinou bývá tzv. ze zákona, tj. ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.

V terénu jsou památné stromy označeny malým státním znakem (§ 47).

Památné stromy jsou za zákona evidovány v rámci Digitálního registru Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny, který je přístupný na internetových stránkách http://drusop.nature.cz/ (v současnosti – duben 2009 - zatím chybí propojení na zobrazení v mapě, po zaměření souřadnic všech památných stromů bude mapová vrstva připojena). Provizorně lze nyní použít lokalizaci památných stromů na http://mapy.nature.cz, která však nemusí být již aktuální (postup zobrazení: kliknout na Úlohy/územně analytické podklady, dále kliknout Vrstvy/památné stromy).

Jak je z výše uvedeného patrné, pro stromy vyhlášené jako památné platí zvýšená ochrana. Cache proto prosím neumísťujte necitlivě do dutin památných stromů, mezi kořeny, do korun, nezavěšujte na větve ani jinak nepřipevňujte přímo na stromy apod. Při všech těchto činnostech hrozí zvýšené riziko poškození stromů (odření kůry, ulomení větve apod., a tedy zvýšené riziko vniknutí infekce a následné hniloby). Mějte také na paměti, že ne všichni, kteří budou cache hledat, se ke stromu budou chovat ohleduplně. Při velkém počtu návštěvníků se zvyšuje riziko, že některý méně ohleduplný z nich dříve či později nějak strom poškodí.

Je zřejmé, že ani v ochranném pásmu stromu by se neměla vykonávat žádná pro strom škodlivá činnost. V případě, že však v ochranném pásmu najdete úkryt vhodný pro schránku, pak není důvod umístění schránky bránit. Dbejte však přitom zvýšené opatrnosti, abyste zbytečně nerozrývali půdu a neobnažovali kořenový systém. Myslete prosím při zakládání na to, že po vás na místo přijdou další desítky, časem možná i stovky hledačů, kteří by okolí stromu již mohli významněji narušit. S ohledem na to prosím formulujte vhodně i text v popisu keše a případně též nápovědu, aby nebezpečí poškození stromu bylo minimalizováno i u lovců bodů, které nezajímá strom, ale jen a pouze krabička.

Stromy obecně:

Podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. je zajištěna ochrana všech dřevin před poškozením a ničením (tedy i stromů, které nejsou vyhlášeny jako památné). Chovejte se tedy ke všem stromům ohleduplně jako by byly vaše, rostou tu desítky, některé i stovky let. Važme si jich a neubližujme jim.

Pokud po nějakém čase po založení své keše u nějakého zajímavého stromu při kontrole zjistíte, že stav stromu či jeho bezprostředního okolí se zhoršuje, neváhejte schránku přemístit. Koneckonců dobře udělaná mystery cache může hledače donutit strom důkladně prozkoumat zrakem, ale krabičku může mít schovanou zcela mimo dosah kořenů a větví...

Na závěr bychom chtěli uvést, že AOPK ČR jako správce Digitálního registru Ústředního seznamu ochrany přírody a tedy jistým způsobem i památných stromů nechce v žádném případě působit jako represivní orgán ve vztahu k geocachingu. Naopak podporuje osvětu v oblasti vztahu člověka a přírody a vítá každou snahu o zviditelnění krás naší přírody. A takovou snahou bezesporu je i geocaching. Přispěním cacherů tak samovolně vzniká další registr často velmi přesně zaměřených a poutavě popsaných zajímavých stromů v České republice. Za to vám všem moc děkujeme a přejeme příjemné hrátky na stromy stíněných hřištích.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt