Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Prosvětlovací zásah na Děvíně

Prosvětlovací zásah na Děvíně

Prosvětlovací zásah na Děvíně

25.8.2015

V NPR Děvín-Kotel-Soutěska probíhá v těchto měsících další z řady zásáhů v lesích, jejichž cílem je vnést do lesních porostů více světla.

Již od neolitu byly lesy v okolí Děvína, stejně jako porosty v celém kraji, intenzivně obhospodařovány. Vysoká spotřeba dříví na topení udržovala lesy světlé. Pravidelné odnímání biomasy ochuzovalo lesní půdu o živiny. Díky těmto dvěma faktorům přežívaly v lesích bylinné a živočišné druhy závislé na světle a živinami chudých půdách. Postupně se od intenzivního pařezinového hospodaření upouštělo. Po II. světové válce pak byly v lesích praktikovány zcela jiné způsoby hospodaření, které měly vést k lepším sortimentům dříví a snazšímu obhospodařování. Výmladkové lesy byly nahrazovány lesy vysokokmennými. V nich však není dostatek světla a k odnímání živin dochází v delších periodách. Druhy světlých pařezin tak postupně z těchto lesů mizí.

Pro jejich zachování zvolila Správa CHKO Pálava ve spolupráci s LZ Židlochovice postupy, které by měly jistým způsobem simulovat podmínky tradičních způsobů hospodaření a postupně dovést lesy do stavu, který bude vzácným světlomilným druhům vyhovovat. Při zásazích je odstraňováno daleko více stromů, než při běžných výchovných zásazích. Pomístně jsou vytvářeny světliny. Z okolí výstavků (staré stromy, které byly při poslední těžbě ponechány) jsou odstraňovány stromy tak, aby došlo k oslunění mohutných kmenů. Dopad zásahů je zevrubně zkoumán botaniky i entomology, kteří již v těchto chvílích mohou potvrdit, že pro mnohé vyhynutím ohrožené světlomilné druhy mají tyto zásahy smysl.

 

 Vladan Riedl

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt