Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Svatby na Svatém kopečku

Svatby na Svatém kopečku

Svatby na Svatém kopečku

30.4.2018

V posledních letech se staly velmi populární svatební obřady na zvláštních a výrazných místech. Jedním z nich je i Svatý kopeček v Mikulově.

Svatý kopeček 1) je místo jistě velmi atraktivní, místo spojené s krásným výhledem, ale také například s křížovou cestou a každoročním konáním církevní pouti.

Proto se stále častěji objevují požadavky na konání svatebních obřadů a s tím spojené žádosti na vjezdy automobily, zajišťující potřeby svatebčanů. V roce 2017 svatebních obřadů opět přibylo (a většina z nich požádala o povolení vjezdu, které je vydáváno formou souhlasu orgánu ochrany přírody 2). K vjezdům svatebčanů se vždy přidružují také vjezdy vozidel oddávajícího orgánu, tedy MÚ Mikulov. Průběžným sledováním těchto vjezdů a jejich kontrolami na místě, kdy měli držitelé vydaného souhlasu naplňovat stanovené podmínky, bylo ověřeno, že jsou často porušovány. Například byl zaznamenán vjezd vozidla několik dní před povoleným termínem a to pouze kvůli zjištění jak se nahoru na kopec vlastně dá vyjet. Jindy se zase automobil až 7x nahoru a dolů „otočil“, aby vyvezl většinu svatebčanů, přestože povolení bylo vydáno pouze na jednu cestu nahoru a jednu dolů pro vyvezení nevěsty s ženichem.

Po celkovém vyhodnocení Správa CHKO Pálava přehodnotila svůj dosavadní vstřícný přístup k možnosti vjezdů autem do přírodní rezervace Svatý kopeček a od roku 2018 bude případné vjezdy vozidel posuzovat zejména s ohledem na kumulaci s dalšími negativními projevy vysoké pěší turistické návštěvnosti 3) a také nelegálními vjezdy cyklistů. V kombinaci s dalšími vjezdy automobilů se totiž zajištění ochrany přírodní rezervace stalo hraniční a hrozí zde výrazná devastace a negativní dopad jak na část chráněného území, tak i na druhy a předměty ochrany přírody.

Výrazně k ochraně Svatého kopečku přispěl i přístup města Mikulov, který od roku 2018 za svatební obřad na tomto místě stanovil v Radě města manipulační poplatek ve výši 15 tisíc korun.

Správa CHKO Pálava bude tedy nyní posuzovat všechny případné podané žádosti o povolení vjezdu vozidlem do PR Svatý kopeček, tedy i za účelem konání svatebního obřadu nebo jen fotografování svatebčanů, výrazně přísněji.

 

RNDr. Jiří Matuška

 

 

 

1) Svatý kopeček je výrazné území charakteristického vzhledu s několikerou ochranou. Patří do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava, vyhlášené v roce 1976, kde tvoří území zařazené do I. zóny odstupňované ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb.). Je také přírodní rezervací ochrany přírody a krajiny, navazující na „přísnou botanickou rezervaci“ vyhlášenou zde již v roce 1946 tehdejší Okresní správní komisí v Mikulově. Je současně i Evropsky významnou lokalitou Svatý kopeček u Mikulova (CZ0624234) evropské soustavy Natura 2000. Podle zájmů památkové péče je od ledna 2018 po vyhlášení vládou prohlášen za národní kulturní památku Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána.

2) Orgánem ochrany přírody je aktuálně pro území Svatého kopečku (CHKO Pálava) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), a to prostřednictvím svého Regionálního pracoviště Jižní Morava, přesněji Správy CHKO Pálava.

3) Z provedeného celoročního sčítání pěších návštěvníků v roce 2017 se jich zde kvalifikovaně odhaduje celoročně již téměř 130 tisíc.

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt