Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Tiskové zprávy >> CHKO Pálava tento rok slaví 40 let od svého vyhlášení

CHKO Pálava tento rok slaví 40 let od svého vyhlášení

17.3.2016

Právě před čtyřiceti lety (19. 3. 1976) vydalo Ministerstvo kultury ČSR výnos o zřízení chráněné krajinné oblasti Pálava1 k ochraně všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů. Výnos byl zveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR č. 4 ze dne 20. dubna 1976. Bylo tak završeno dlouholeté úsilí širokého týmu odborníků z různých oborů. Tím započala éra systematické ochrany přírody této lokality významné nejenom v lokálním, ale i republikovém a evropském měřítku. Spolu s Pálavou byly ve stejný den vyhlášeny i další tři chráněné krajinné oblasti, a to České středohoří, Lužické hory a Kokořínsko.

Při této příležitosti připravila Správa CHKO Pálava několik akcí, které si kladou za cíl přiblížit Pálavu veřejnosti. Hlavní akce pro veřejnost se uskuteční 7. 5. 2016 v Klentnici pod Sirotčím hradem. Její součástí budou, mimo her a různých aktivit pro děti, také odborné exkurze na Stolovou horu a do okolí Klentnice zaměřené na flóru, faunu a také na tradiční ovocnářství pod Pálavou. Na začátku dubna bude zahájena v galerii Konvent v Mikulově výstava výtvarných prací Jarmily Červené s tématikou Pálavy. V druhé polovině května proběhne soutěž žáků základních škol zaměřená na znalosti o přírodě Pálavy. V průběhu celého roku pak bude probíhat fotografická soutěž o nejlepší snímky z pálavské přírody, které se může zúčastnit kdokoliv. Nejlepší oceněné snímky z fotosoutěže budou v září součástí další výstavy v Konventu. Pravidla soutěže, stejně jako podrobnosti k dalším připravovaným akcím, lze najít na stránce věnované 40. výročí vyhlášení CHKO.

 


1Chráněná krajinná oblast (CHKO) Pálava, vyhlášená v roce 1976, je harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým reliéfem s dominantou Pavlovských vrchů, významným podílem přirozených nebo málo ovlivněných stepních ekosystémů a s dochovanými památkami historického osídlení. Nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů se vyvinuly na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny, v nichž jsou dvě obory pro chov zvěře. V nivě řeky Dyje se střídají lužní lesy s loukami a jinými mokřadními nebo vodními společenstvy. Jednou z posledních lokalit slanomilné vegetace je Slanisko u Nesytu v jižní části CHKO. Zbývající část území CHKO tvoří zemědělsky využívaná krajina s převahou vinic a jednotlivá sídla s výsadním postavením historického města Mikulova. V roce 1986, tedy 10 let po vyhlášení chráněné krajinné oblasti, byla dekretem UNESCO Programu člověk a biosféra vyhlášena Biosférická rezervace (BR) Pálava a byla tak uznána jako součást mezinárodní sítě biosférických rezervací. Tato síť chráněných ukázek světových ekosystémů je určena k zachování přírody a vědeckému výzkumu pro potřebu lidstva a umožňuje přijmout směrodatná rozhodnutí proti negativním vlivům člověka na toto přírodní prostředí. V roce 2003 byly završeny snahy o rozšíření území biosférické rezervace o sousední Lednicko-valtický areál, lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje a na Tvrdonicku, a vznikla tak podstatně větší Biosférická rezervace Dolní Morava.

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt