Správa CHKO Pálava >> Věci úřední / Správní agenda

Správní agenda

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) je dle ustn. § 75 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. č. 250/2014 Sb. (dále jen „zákon“), správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí a vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny (je orgánem ochrany přírody) na území chráněných krajinných oblastí (kromě chráněné krajinné oblasti Šumava, kde vykonává státní správu Správa Národního parku Šumava), nejde-li o vojenské újezdy nebo pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu. Agentura dále vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo pozemky a stavby, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu, nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem

S ohledem na princip rychlosti a hospodárnosti (§ 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) vykonává Agentura státní správu prostřednictvím svých jednotlivých regionálních pracovišť, územní obvody jednotlivých regionálních pracovišť viz Organizační struktura

Jedním z těchto regionálních pracovišť (RP) je RP Jižní Morava, státní správu na území CHKO Pálava pak vykonává Oddělení Správa CHKO Pálava, sídlem Náměstí 32, 692 01 Mikulov.

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt