Poskytování informací a dat

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytuje žadatelům informace a data z oblasti ochrany přírody a krajiny:

AOPK ČR je povinna poskytovat informace a data zejména podle dvou zákonů:

  • informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v pozdějších znění,
  • "obecné" informace, které se vztahují k činnosti AOPK ČR, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pozdějších znění.

Většinu informací a dat najdete přímo na internetových stránkách, které AOPK ČR provozuje:

 

Poskytování informací

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky nebo faxem na ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo na regionální pracovišťě AOPK ČR. Pracovníci AOPK ČR na Váš dotaz odpoví. Pouze v případě informací podléhajících ochraně osobních a individuálních údajů, ochraně osobnosti, duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství a v dalších případech vymezených zákonem č. 123/1998 Sb. nemůže být požadovaná informace poskytnuta.

Ústředí AOPK ČR:
Podatelna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov
tel.: 283 069 242 - sekretariát ředitele
fax: 283 069 241 

e-mail: aopkcr@ + přípona nature.cz

Regionální pracoviště AOPK ČR:
Kontakty na regionální pracoviště najdete na stránce Regionální pracoviště.

Úřední hodiny:

 

pondělí a středa: 7.00 - 16.30 hod.
úterý a čtvrtek: 7.00 - 15.30 hod.
pátek: 7.00 - 13.30 hod.

 

Formuláře

Lhůty pro poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb. bude vyřízena do 30 dnů od obdržení žádosti (zpřístupněním informace, nebo vydáním rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace ze zákonných důvodů). V případech, kdy zvláštní okolnosti výjimečně vynucují prodloužení této lhůty, je žádost vyřízena do 60 dnů.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. bude obdobným způsobem vyřízena do 15 dnů od přijetí žádosti. Ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 10 dní.

Úhrada nákladů

Informace, které lze předat, aniž to vyžaduje použití technického nosiče nebo pořízení kopie, se poskytují bezplatně. Pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Ceník nákladů na technické nosiče a kopie:

 

▪ jednostranná černobílá kopie 1,- Kč
▪ jednostranná barevná kopie 4,- Kč
▪ informační disketa 9,- Kč
▪ CD nosič 7,- Kč
▪ DVD nosič 21,- Kč
▪ faxová stránka 3,- Kč

 

U informací poskytnutých dle z. č. 106/1999 Sb. se může započítat i každá započatá hodina vynaložená na vyhledání informace ve výši 350,- Kč / 1 hod.

 

Poskytování dat

Veškeré potřebné informace o poskytování dat AOPK ČR naleznete na Portálu ISOP.

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt